Federale overheid wijzigt subsidiecriteria voor aanwerving begeleidingspersoneel gerechtelijke maatregelen

Sinds 1 januari 2016 kunnen gemeenten alleen nog genieten van federale overheidssteun voor de aanwerving van personeel voor de begeleiding van personen die een werkstraf, dienstverlening, opleiding of behandeling ondergaan in het kader van een gerechtelijke maatregel voor zover deze begeleiding niet samenvalt met een opdracht van een justitiehuis.

De opdrachten van de justitiehuizen (strafuitvoering, slachtofferonthaal, eerstelijnswerking en subsidiëring) werden bij de Zesde Staatshervorming immers overgedragen naar de gemeenschappen. De federale overheid was dus genoodzaakt om haar subsidiesysteem aan te passen. Ze maakt van de gelegenheid gebruik om het systeem open te trekken naar provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw’s en stichtingen van openbaar nut.

Overeenkomst

Elk van hen kan voortaan een financiële toelage ontvangen wanneer ze daarvoor een overeenkomst sluit met de minister van Justitie. Die overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van 4 jaar en bevat de verplichtingen van de organisatie en de doelstellingen waartoe de begeleidingsdienst zich verbindt. Zo moet de organisatie zorgen voor gepaste opleidingen voor het personeel van de begeleidingsdienst en meewerken aan de inhoudelijke uitwerking van het aanbod van de begeleidingsdienst. De begeleidingsdienst moet op zijn beurt helpen bij de uitvoering van straffen en maatregelen van de gerechtelijke autoriteiten. Ook de rechten en plichten van de minister zijn erin opgenomen, net als het bedrag van de jaarlijkse toelage met daarin het aantal en het niveau van aanwervingen waarvoor de steun wordt verleend.

Forfaitaire tussenkomst

De toelage wordt, binnen de perken van de beschikbare kredieten, toegekend al forfaitaire tussenkomst in de kosten die voortkomen uit de uitvoering van de overeenkomst. Worden die voorwaarden niet nageleefd, dan kan de minister de tussenkomst afschaffen of (gedeeltelijk ) teruginnen.

Jaarlijkse globale enveloppen

In tegenstelling tot het oude systeem, wordt voortaan gewerkt met het principe van de jaarlijkse globale enveloppen. Dit zorgt niet alleen voor administratieve vereenvoudiging, maar geeft de organisaties ook meer autonomie in het financiële beheer van hun begeleidingsdiensten.

De globale enveloppe omvat de personeelskosten en de actiemiddelen voor bijkomende aanwervingen en werkingskosten. De manier waarop de kredieten binnen deze globale enveloppe worden verdeeld zijn op 26 december 2015 vastgelegd door Justitieminister Geens. Er gelden maximale en minimale quota voor elk van de 3 uitgavencategorieën.

Overdracht toegekende bedragen

Binnen de globale enveloppe kunnen de toegekende bedragen worden overgedragen tussen de personeelskosten enerzijds en de actiemiddelen en de werkingskosten anderzijds en omgekeerd. De overdracht bedraagt ten hoogste de totaalsom van de maximale forfaitaire bedragen voorzien voor de actiemiddelen en werkingskosten.

Voorschot van 80%

De kredieten worden ter beschikking gesteld van de organisatie door tussenkomst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. De organisaties ontvangen een voorschot van 80%. Het saldo wordt jaarlijks uitbetaald na grondige controle van de ingediende uitgaven.

1 januari 2016

Het KB en MB van 26 december 2015 treden in werking op 1 januari 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31 december 2015. Bron:Ministerieel besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, BS 31 december 2015.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 31/12/2015

Gepubliceerd op 08-01-2016

  97