Federale overheid en deelstaten gaan voor geïntegreerde zorg van chronisch zieken

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een ‘Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken’ goedgekeurd. Daarin engageren ze zich voor een geïntegreerde benadering van de zorg met één globale beleidsvisie in synergie met andere beleidstakken, integratie van verschillende zorglijnen en structuren in de hulpverlening, multidisciplinariteit en de reductie van gezondheidsongelijkheden. Het Protocolakkoord over de uitvoering van het Plan is op 11 december in het Staatsblad verschenen.

18 componenten

Het plan bestaat uit 18 ‘componenten’ die geïmplementeerd moeten worden via 4 ‘actielijnen’ om tot een geïntegreerde zorg van chronisch zieken te komen: 1. empowerment van de patiënt; 2. ondersteuning van de mantelzorg; 3. case management;4. werkbehoud en socio-professionele re-integratie; 5. preventie; 6. overleg en coördinatie; 7. extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit; 8. valorisatie van de ervaring van de patiëntenverenigingen; 9. geïntegreerd patiëntendossier; 10. multidisciplinaire guidelines; 11. ontwikkeling van een kwaliteitscultuur; 12. aanpassing van de financieringssystemen; 13. risicostratificatie en omgevingscartografie;14. change management; 15. opleiding voor zorg- en hulpverleners in empowerment en multidisciplinair samenwerken; 16. het aanbieden van een continue vorming in geïntegreerde zorg;17. evaluatie van de performantie van het systeem en 18. de beroepsattractiviteit.

4 actielijnen

De meeste van deze componenten kunnen worden uitgetest via pilootprojecten (actielijn 1). De zorg- en hulpverleners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van een pilootproject kunnen alvast te rade gaan in de voorlopige versie van de ‘Gids voor pilootprojecten Geïntegreerde Zorg’. Tot en met 3 januari 2016 loopt trouwens een publieksconsultatie van de tekst om de inhoudelijke aspecten af te toetsen met actoren op het terrein. Op 2 februari 2016 zal het resultaat van die publieke consultatie worden voorgesteld. Nadien zal de gids regelmatig worden aangevuld op basis van ervaringen.

Maar de uitvoering van bepaalde componenten vraagt ook wetenschappelijke, technische en methodologische ondersteuning (actielijn 2) om best practices te identificeren, te ontwikkelen en te implementeren. Momenteel zijn al een aantal van deze werkpakketten voorzien.

De aansturen van het plan wordt opgenomen door een governancestructuur (actielijn 3) die zowel de beleidsverantwoordelijken als de wetenschappelijke milieus en stakeholders betrekt om de uitvoering, coördinatie, monitoring, ondersteuning, financiering en promotie van het plan te verzekeren.

Tot slot zijn er specifieke initiatieven en ondersteuning nodig van alle betrokken overheden (actielijn 4) met aandacht voor samenwerking en coördinatie.

Bijlage

De integrale tekst van het plan vormt de bijlage van het Protocolakkoord, maar alleen het Protocolakkoord werd gepubliceerd. Dat akkoord is retroactief van toepassing vanaf 19 oktober 2015.

Bron:Protocolakkoord van 19 oktober 2015 gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronisch zieken : Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid, BS 11 december 2015.

Laure Lemmens

Protocolakkoord gesloten tussen de federale regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, over het gezondheidsbeleid inzake chronisch zieken: Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken - Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid

Afkondigingsdatum : 19/10/2015
Publicatiedatum : 11/12/2015

Gepubliceerd op 17-12-2015

  87