Federale overheid corrigeert coördinaten uit marien ruimtelijk plan

De federale overheid wijzigt de coördinaten van 2 gebieden die werden afgebakend in het marien ruimtelijk plan (MRP). Het gaat niet om de coördinaten van de speciale beschermingszones natuur, die nochtans afwijken van de coördinaten die oorspronkelijk in het SBZ-KB waren opgenomen, en ook niet om de afwijkende coördinaten van het gericht marien reservaat ‘Baai van Heist’.

Neen, de federale overheid corrigeert de coördinaten van 2 zones die in het MRP-KB voor het eerst worden afgebakend. Namelijk:

  • een zone waar er domeinconcessies kunnen worden toegekend voor de bouw en exploitatie van een installatie voor het transport van elektriciteit (art. 8, §3 van het MRP-besluit); en
  • een zone die voorbestemd wordt voor de opslag van energie (art. 8, §5 van het MRP-besluit).

Het marien ruimtelijk plan bakent in zee zones af voor natuur, wind- en golfslagenergie, zandwinning en andere vormen van ontginning, het baggeren en het storten van baggerspecie, de scheepvaart, de visserij, militaire doeleinden, en zeewering. Het plan bepaalt onder welke voorwaarden al die ruimteclaims op het Belgische gedeelte van de Noordzee gecombineerd kunnen worden, van nu tot 2020.

Bron:Koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. – Erratum, BS 7 april 2014.
Zie ook: Koninklijk besluit van 20 maart 2014 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan, BS 28 maart 2014 (art. 8, §§3 en 5 van het MRP-besluit).

Carine Govaert

Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan

Afkondigingsdatum : 20/03/2014
Publicatiedatum : 28/03/2014

Gepubliceerd op 08-04-2014

  106