Federale ambtenaren die lang afwezig zijn, krijgen niet meer automatisch positieve evaluatie

Vanaf 1 september 2015 krijgen federale ambtenaren die meer dan 6 maanden afwezig zijn niet meer automatisch een positieve evaluatie. De Raad van State heeft deze bijzondere regel uit het KB van 24 september 2013 vernietigd wegens discriminatie in de toepassing ervan.

Het besluit voorziet immers in 2 verschillende systemen van ambtshalve toekenning van de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ bij lange afwezigheden. Een eerste algemeen systeem dat van toepassing is op alle federale ambtenaren die meer dan 6 maanden afwezig zijn gedurende een evaluatieperiode. Tenminste wanneer de ambtenaren bij hun laatste evaluatie al de vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ of ‘uitzonderlijk’ hadden gekregen. Bovendien geldt deze regel alleen voor de maanden waarin het personeelslid geldelijke anciënniteit verwerft.

Het tweede systeem is van toepassing op ambtenaren die langer dan 6 maanden afwezig zijn omwille van een arbeidsongeval, een ongeval op de weg naar en van het werk, een beroepsziekte of wegens voltijds ouderschapsverlof, verlof wegens moederschapsbescherming, een verlof voor een opdracht van algemeen belang, een voltijds politiek verlof, enz. Bij dit systeem gelden de voorwaarden van een voorgaande positieve evaluatie of de toepassing voor de maanden waarin het personeelslid geldelijke anciënniteit verwerft, echter niet.

En net dat verschil in behandeling van personeelsleden bij verschillende afwezigheden van meer dan 6 maanden in de evaluatieperiode is volgens de Raad van State niet gerechtvaardigd.

De betrokken artikelen 6 en 38 uit het KB van 24 september 2013 worden daarom vernietigd. Ambtshalve toekenning van een vermelding ‘voldoet aan de verwachtingen’ bij een afwezigheid van meer dan 6 maanden kan daardoor niet meer. Maar met het oog op de rechtszekerheid gaat die vernietiging pas in vanaf 1 september 2015. De betrokken bepalingen kunnen dus nog tot het einde van de zomervakantie worden toegepast. De beslissingen van de beroepscommissies die tot en met 31 augustus 2015 (zullen) worden genomen, blijven dus gelden.

Bron:RvS 230.785, 3 april 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 24 september 2013 betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt, BS 4 oktober 2013.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt

Afkondigingsdatum : 24/09/2013
Publicatiedatum : 04/10/2013

Gepubliceerd op 28-05-2015

  94