Federaal Parlement stemt in met ‘Wijziging van het Verdrag tot oprichting van een Internationale Douaneraad’

Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad

Het Federaal Parlement stemt in met de “Wijziging van het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, aangenomen door de Internationale Douaneraad te Brussel op 30 juni 2007”.
De instemmingswet van 30 augustus 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 november 2017.
De volledige tekst van de ‘Wijziging van het Verdrag’ zit in bijlage bij deze wet.

Europese Unie lid van Internationale Douaneraad

Door deze wijziging van het Verdrag kan de Europese Unie verdragsluitende partij worden en dus volwaardig lid worden van de Internationale Douaneraad (IDR).
De ‘Internationale Douaneraad’ is de officiële naam van de Werelddouaneorganisatie.
Door de toetreding kan de werkelijke actuele situatie van de Europese Unie, die bevoegdheden uitoefent in belangrijke fiscale zaken, meer waarheidsgetrouw worden weergegeven. Bovendien is de communautaire douanewetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie en wordt ze beheerd door het Europees Hof van Justitie.
Daarnaast werkt de Europese Unie aan talrijke dossiers waarin de Internationale Douaneraad belanghebbende partij is, vooral op het vlak van veiligheid van de logistieke keten en bij de strijd tegen namaak en piraterij. Via deze activiteiten kan de Europese Unie bijgevolg een constructieve bijdrage leveren aan de activiteiten van de Internationale Douaneraad.
Aan artikel XVIII van het ‘Verdrag tot oprichting van een Internationale Douaneraad’ wordt een nieuw punt d) toegevoegd zodat de douane-unies en economische unies partij kunnen worden bij het Verdrag.
De leden van de Raad die een douane- of economische unie zijn, hebben echter geen stem. De Raad stelt voor hen specifieke bepalingen vast (wijziging art. VIII, punt a), Verdrag).
De Raad kiest onder meer elk jaar uit de vertegenwoordigers een voorzitter en ten minste twee vice-voorzitters.

In werking

De instemmingswet van 30 augustus 2017 treedt in werking op 30 november 2017, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.
In bijlage bij deze wet zit een lijst van alle verdragsluitende partijen, met voor elke partij de datum van neerlegging van de aanvaardingen en de inwerkingtreding.
Elke verdragsluitende partij die een wijziging goedkeurt, brengt hiervan het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte, dat aan alle Regeringen, die het Verdrag hebben ondertekend of die tot het Verdrag zijn toegetreden, en aan de Secretaris-Generaal, de ontvangst van deze kennisgeving bericht.
Een wijziging treedt in werking drie maanden nadat de kennisgevingen van goedkeuring van alle verdragsluitende partijen door het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken van België zijn ontvangen. Indien een wijziging door alle verdragsluitende partijen is goedgekeurd, geeft het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken hiervan kennis aan alle Regeringen die het Verdrag hebben ondertekend en die tot dit Verdrag zijn toegetreden, en aan de Secretaris-Generaal, en deelt hun de dag van inwerkingtreding mee.
Bron: Wet van 30 augustus 2017 houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, aangenomen door de Internationale Douaneraad te Brussel op 30 juni 2007, BS 20 november 2017.
Zie ook:
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  316