Federaal Parlement stemt in met FATCA-akkoord over uitwisseling fiscale inlichtingen tussen België en de US

Het federaal parlement stemt via de wet van 22 december 2016 in met het FATCA-akkoord dat België en de Verenigde Staten van Amerika op 23 april 2014 hebben afgesloten, en met het ‘aanvullend akkoord’ bij dit akkoord dat beide landen op 29 en 30 september 2015 ondertekenden.

Beide akkoorden traden in werking op 23 december 2016.

FATCA-akkoord

FATCA of Foreign Account Tax Compliance Act is Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers viseert. Deze wetgeving verplicht financiële instellingen buiten de Verenigde Staten (US) om bepaalde inlichtingen (bv. rekeningsaldi) over klanten die Amerikaanse burgers zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie (US Internal Revenue Service, afgekort IRS).

Op 23 april 2014 ondertekenden België en de US een Intergouvernementeel Akkoord (IGA) waarbij de FOD Financiën zich ertoe verbindt de inlichtingen die FATCA viseert, naar de IRS te versturen.

Het FATCA-akkoord regelt een automatische en wederzijdse uitwisseling van financiële inlichtingen op grond van artikel 6 (automatische uitwisseling van inlichtingen) van het ‘Verdrag van 25 januari 1988 inzake de administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden’, afgesloten tussen de OESO en de Raad van Europa.

De bedoeling van FATCA is te voorkomen dat Amerikaanse belastingplichtigen belastingen ontduiken via niet-Amerikaanse financiële instellingen of offshore beleggingsvehikels en zo hun vermogen verbergen voor de Amerikaanse belastingadministratie.

Het FATCA-akkoord omschrijft de inlichtingen die moeten verkregen en uitgewisseld worden en geeft de timing en de praktische regelingen voor de uitwisseling. Komen in het akkoord aan bod:

 • begripsbepalingen;
 • verplichtingen inzake het verkrijgen en uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot te rapporteren rekeningen;
 • tijdstip en wijze waarop de inlichtingen worden uitgewisseld;
 • toepassing van FATCA op Belgische financiële instellingen;
 • samenwerking met het oog op naleving en tenuitvoerlegging;
 • wederzijdse verbintenis om de efficiëntie van de uitwisseling van inlichtingen en de transparantie verder te verbeteren;
 • consistentie bij het toepassen van FATCA op deelnemende rechtsgebieden;
 • overleg en wijzigingen;
 • bijlagen:
  • bijlage 1: zorgvuldigheidsverplichtingen bij het identificeren van en het rapporteren over Amerikaanse te rapporteren rekeningen en over betalingen aan sommige niet-participerende financiële instellingen;
  • bijlage II: vrijgestelde entiteiten en rekeningen die worden uitgesloten van de definitie van ‘financiële rekeningen’;
  • centrale effectenbewaarinstellingen.
 • looptijd van het akkoord.

Van toepassing vanaf…

Volgens het akkoord is de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen België en de Verenigde Staten voor de eerste keer van toepassing voor de inlichtingen die betrekking hebben op de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014.

Het FATCA-akkoord werd aangevuld met een ‘aanvullend akkoord’ dat op 29 en 30 september 2015 werd ondertekend en dat het mogelijk maakt om de inlichtingen die betrekking hebben op 2014 na 30 september 2015 te versturen naar de Amerikaanse belastingadministratie.

FATCA en FOD Financiën

De “wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden” verplicht de financiële instellingen om jaarlijks de inlichtingen die FATCA viseert te versturen naar de FOD Financiën.

De financiële instellingen moeten dat doen via het portaal MyMinFinPro, met een FATCA-XML-bestand dat vastgesteld werd in onderlinge overeenstemming tussen de FOD Financiën en Febelfin/Assuralia. De FOD Financiën stuurt op haar beurt deze inlichtingen door naar de Amerikaanse belastingadministratie (IRS).

Bronheffing

FATCA voert een bronheffing van 30% in als boete op belastbare betalingen gedaan aan een buitenlandse financiële instelling die niet voldoet aan de informatieplicht opgelegd door FATCA.

In werking

Het FATCA-akkoord dat België en de Verenigde Staten van Amerika op 23 april 2014 afsloten, en het Aanvullend akkoord dat beide landen op 29 en 30 september 2015 ondertekenden, traden beide in werking op 23 december 2016.

De instemmingswet van 22 december 2016 treedt in werking op 19 januari 2017, tien dagen na haar publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 22 december 2016 houdende instemming met de volgende internationale akten: - het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”, gedaan te Brussel op 23 april 2014; - het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Brussel op 29 en 30 september 2015, ter aanvulling van het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”, ondertekend te Brussel op 23 april 2014, BS 9 januari 2017 Bron:Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”, gedaan te Brussel op 23 april 2014Bron:Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Brussel op 29 en 30 september 2015, ter aanvulling van het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”, ondertekend te Brussel op 23 april 2014
Zie ook:– Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden, BS 31 december 2015. – Verdrag van 25 januari 1988 inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, BS 17 oktober 2000 (art. 6)

Christine Van Geel

Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van “FATCA”

Afkondigingsdatum : 23/04/2014
Publicatiedatum : 09/01/2017

Gepubliceerd op 10-01-2017

  324