Federaal parlement stemt in met akkoord tussen België en IMF over vestiging Verbindingsbureau

Het federaal parlement heeft ingestemd met het akkoord dat België en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) op 16 maart 2004 hebben ondertekend over de vestiging van een Verbindingsbureau van het IMF in ons land. Het akkoord trad in werking op 29 september 2014. Hierna volgt een samenvatting van het akkoord.

Voorrechten en immuniteiten

De directeur van het Verbindingsbureau van het IMF geniet de voorrechten en immuniteiten toegekend aan de leden van het diplomatiek personeel van de diplomatieke zendingen. Zijn/haar echtgeno(o)t(e) en de inwonende minderjarige kinderen die hij/zij ten laste heeft, genieten het statuut dat toegekend wordt aan de echtgeno(o)t(e) en de minderjarige kinderen ten laste van het diplomatiek personeel.

Belastingvrijstelling

Alle ambtenaren van het IMF genieten van vrijstelling op elke belasting op de salarissen, emolumenten en vergoedingen die het IMF hen uitkeert.

Deze belastingvrijstellingen gelden niet voor de personen die niet in het bezit zijn van een aanwervingsbrief van het IMF waaruit blijkt dat zij agent zijn van het IMF gelet op de opdracht van de organisatie.

De belastingvrijstellingen gelden ook niet voor de pensioenen of renten die het IMF in België uitkeert aan zijn gewezen ambtenaren en de hierboven bedoelde personen, of aan hun rechthebbenden.

Geen BTW op…

De ambtenaren van het IMF hebben het recht, binnen de 12 maanden nadat zij hun functie in België voor het eerst opnemen, meubelen en een motorvoertuig voor persoonlijk gebruik, vrij van BTW, in te voeren of hier aan te kopen.

De Belgische minister van Financiën bepaalt hiervoor de perken en de voorwaarden.

België is er niet toe gehouden om deze voordelen aan eigen onderdanen of permanente verblijfshouders toe te kennen.

BA autoverzekering en technische controle

Bij gebruik van voertuigen in België houdt het Verbindingsbureau zich aan de geldende Belgische wetgeving, met name inzake de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en de technische controle, en zorgt het voor een aangepaste dekking.

Toegang tot ons land

De Belgische Regering vergemakkelijkt de toegang tot België, het verblijf op zijn grondgebied en het vertrek uit ons land van personen die het Verbindingsbureau voor officiële doeleinden uitnodigt.

Sociale zekerheid

België en het IMF zorgen samen voor een hoog niveau van sociale bescherming voor de personen die door hen worden verzekerd.

De ambtenaren van het IMF die in België geen andere winstgevende activiteit uitoefenen dan degene die vereist is door hun functie, kunnen kiezen voor aansluiting bij:

  • ofwel de optionele sociale zekerheidsstelsels die van toepassing zijn op alle ambtenaren van het IMF, volgens de voorschriften van deze stelsels;
  • ofwel het Belgische stelsel van sociale zekerheid.

Voor zijn ambtenaren die tewerkgesteld zijn in België en die aangesloten zijn bij de sociale zekerheidsstelsels van het IMF, zal het IMF de beschermingsmaatregelen eerbiedigen die (krachtens de internationale verbintenissen van België) voorzien worden door het Belgische sociale zekerheidsstelsel, én de grondbeginselen van de Belgische wetgeving over de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer en over de medische ethiek.

De personen die het Verbindingsbureau aanwerft en die niet in het bezit zijn van een aanwervingsbrief van het IMF waaruit blijkt dat zij agent zijn van het IMF gelet op de opdracht van de organisatie, zullen aangesloten worden bij het Belgische sociale zekerheidsstelsel.

Op verzoek van België of van het IMF zal over de toepassing van deze beginselen overleg plaatsvinden tussen de bevoegde Belgische overheidsdienst en het Verbindingsbureau. Het Verbindingsbureau zal België bijstaan om de terugbetaling te verkrijgen van de kosten veroorzaakt door elke bijstand van sociale aard die België mocht hebben verleend aan IMF-ambtenaren die aangesloten zijn bij de sociale zekerheidsstelsels van het IMF.

In werking

De wet van 29 juni 2014 heeft uitwerking met ingang van 16 maart 2004.

De overeenkomst tussen België en het IMF van 16 maart 2004 trad in werking op 29 september 2014.

Bron:Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds van 16 maart 2004 inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, BS 22 oktober 2014. Bron:Wet van 29 juni 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004, BS 22 oktober 2014.

Christine Van Geel

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004

Afkondigingsdatum : 29/06/2014
Publicatiedatum : 22/10/2014

Gepubliceerd op 24-10-2014

  110