Extra ‘legaliteitscontrole’ vóór vernietigen of neutraliseren van vuurwapens

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet

Vanaf 14 maart 2018 moet de Proefbank voor Vuurwapens ieder vuurwapen en elke lader dat aangeboden wordt voor vernietiging of neutralisering onderwerpen aan een bijkomende ‘legaliteitscontrole’. Daarbij verifieert de dienst of het betrokken wapen en de aangeboden lader wel degelijk rechtmatig door de verzoeker voorhanden wordt gehouden en of het wapen niet geseind is. Een nieuwe tussenstap die moet vermijden dat malafide personen zich bij de proefbank aanbieden om wapens te laten verdwijnen.
Het gaat om een documentcontrole. De verzoeker is verplicht om één van de aangiftebewijzen voor te leggen die de lokale politie uitreikt in het kader van de nieuwe regularisatieperiode voor vergunningsplichtige wapens (modellen 6A, 10A), om een bewijs van inbeslagname (formulier 10) te tonen of een ‘politioneel controleattest’ aan te bieden. Net zoals de aangiftebewijzen wordt ook het controleattest opgemaakt door de lokale politie. Het attest vermeldt uitdrukkelijk dat het wapen niet staat geseind in het Centraal Wapenregister of de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) of dat de reden voor de seining niet langer actueel is en dat het wapen of de lader door de verzoeker rechtmatig voorhanden werd gehouden zodat tot neutralisering of vernietiging mag worden overgegaan.
Let wel, als de verzoeker geen verblijfplaats heeft in België, dan wordt het controleattest afgeleverd door de bevoegde politiedienst van het land van zijn verblijfsplaats.
De Proefbank brengt de bevoegde politiedienst op de hoogte van de neutralisering of vernietiging van het wapen en registreert dit vervolgens in het Centraal Wapenregister.
Bron: Koninklijk besluit van 26 februari 2018 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet, BS 28 februari 2018.
Bron: Omzendbrief van 28 februari 2018 met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens in 2018 en het attest met het oog op neutralisering of vernietiging van vuurwapens, BS 1 maart 2018.
Zie ook
Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, BS 12 januari 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  457