Extra informatie naar Sluitingsfonds bij overname activa

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

Wanneer een derde na faillissement de activa van de onderneming overneemt, moet in het ondernemingsdossier dat bestemd is voor het Sluitingsfonds voortaan ook de naam van de overnemer zitten én een exemplaar van de overeenkomst tot overname van activa. Die nieuwe gegevens komen bovenop de verplichte vermelding van de tewerkstellingsgegevens van de overgenomen werknemers.
Op basis van het ingediende ondernemingsdossier bekijkt het beheerscomité van het Sluitingsfonds of de sluitingswet al dan niet van toepassing is. Door nu ook een exemplaar van de overeenkomst tot overname van activa verplicht te maken in het ondernemingsdossier, kan er beter worden nagegaan of de overgenomen werknemers recht kunnen hebben op een overbruggingsvergoeding van het Sluitingsfonds. Om hierop eventueel recht te hebben moet de overname van de activa gebeurd zijn binnen een termijn van twee maanden (eventueel verlengbaar tot zes maanden) vanaf de faillissementsdatum.
Het nieuwe KB van 9 februari 2020 treedt in werking op 7 maart 2020.
Bron: Koninklijk besluit van 9 februari 2020 tot wijziging van artikel 50, § 1, 4°, van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 26 februari 2020
  601