Exclusieve bevoegdheden voor drie afdelingen rechtbank van eerste aanleg Luik

De drie afdelingen van de rechtbank van eerste aanleg Luik zijn niet allemaal voor alle zaken bevoegd. Een aantal zaken wordt exclusief toegewezen aan een welbepaalde afdeling. Vooral in de afdeling Luik worden zaken gecentraliseerd.

Territoriale bevoegdheid

Elke afdeling van de rechtbank van eerste aanleg Luik is in principe bevoegd voor de dossiers die onder haar territoriale bevoegdheid vallen. Een aantal dossiers wordt echter exclusief toegewezen aan de afdeling Luik, de afdeling Hoei of de afdeling Verviers.

Afdeling Luik

De burgerlijke rechtbank van de afdeling Luik is als enige bevoegd voor zaken over overheidsopdrachten en intellectuele eigendom. Ook tuchtzaken van notarissen en gerechtsdeurwaarders worden in die afdeling gecentraliseerd.

Bij de correctionele rechtbank van de afdeling Luik moet men zijn met:

  • economische en financiĆ«le zaken;
  • zaken over sociaal strafrecht;
  • zaken over mensenhandel; en
  • zaken over uitlevering en Europese aanhoudingsbevelen.

Afdeling Hoei

De afdeling Hoei is exclusief bevoegd voor strafrechtelijke dossiers inzake stedenbouw en milieu.

Afdeling Verviers

Met zaken over het militair strafrecht kan men alleen terecht bij de afdeling Verviers.

Inwerkingtreding

Het KB van 16 februari 2016 treedt in werking op 1 maart 2016. Zaken die op die dag al aanhangig zijn bij een afdeling worden daar wel nog verder afgehandeld.

Bron:Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen, BS 22 februari 2016

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

Afkondigingsdatum : 16/02/2016
Publicatiedatum : 22/02/2016

Gepubliceerd op 25-02-2016

  198