Examenprogramma’s voor kandidaat-magistraten ongewijzigd

De Hoge Raad voor de Justitie zal kandidaat-magistraten dit gerechtelijk jaar aan dezelfde proeven onderwerpen als vorig jaar. Zowel het programma voor het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage als het programma voor het examen beroepbekwaamheid is ongewijzigd. Ontslagnemend minister van Justitie heeft beide programma’s op 15 juli 2014 bekrachtigd. Ze zijn op 8 september 2014 in het Staatsblad verschenen.

De examenprogramma’s worden elk jaar herbekeken door de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie (VBAC), die ze vervolgens laat goedkeuren door de Algemene Vergadering van de Hoge Raad. Dat was ook dit jaar het geval. Maar op de vergadering van 21 mei 2014 werd beslist dat er geen wijzigingen nodig zijn. De programma’s werden immers vorig jaar nog grondig aangepast. De examens richten zich sindsdien voornamelijk op het testen van het juridisch denkvermogen, meer dan de juridisch-technische kennis van de kandidaten. In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat magistraten niet alleen goede juristen zijn, maar ook over de juiste vaardigheden beschikken om gepaste oplossingen aan te reiken. De HRJ heeft trouwens sinds vorig jaar ook de mogelijkheid om meerdere keren per jaar examens te organiseren.

Er wordt nu verder gegaan op dit elan. De examenprogramma’s voor het gerechtelijk jaar 2014-2015 zijn daarom identiek aan deze van het gerechtelijk jaar 2013-2014.

Het toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage start dus nog steeds met een schriftelijke proef waarbij de kandidaten een casus moeten oplossen, aan de hand van een feitenrelaas. De kandidaat kiest zelf de materie: burgerlijk recht (met inbegrip van gerechtelijk recht) of strafrecht (met inbegrip van strafprocesrecht). De test duurt 5 uur. Nadien kunnen de kandidaten nog onderworpen worden aan een aantal psychologische proeven. Het kan gaan om een cognitief-analytische test en/of een persoonlijkheidsvragenlijst.

De oplossing van de casus wordt achteraf besproken in het mondelinge deel van het toelatingsexamen. Er kan daarbij ook van gedachten gewisseld worden over een aantal juridische vragen, over de rechterlijke organisatie, over de motivatie en competenties van de kandidaat en over de resultaten van de eventuele psychologische tests. Let op, alleen kandidaten die minstens 60% behalen op de schriftelijke test, mogen doorgaan naar het mondelinge deel. Wie ook op dat onderdeel 60% scoort, wordt opgenomen in de rangschikking.

Het examen beroepsbekwaamheid verloopt grotendeels zoals het toelatingsexamen. Bij de schriftelijke proef zijn er wel 2 verschillen. De oplossing van de casus gebeurt op basis van een stukkenbundel in plaats van een feitenrelaas. En de kandidaat kan kiezen uit 3 materies ipv 2: Burgerlijk recht (met inbegrip van gerechtelijk recht), strafrecht (met inbegrip van strafprocesrecht) én sociaal recht ( met inbegrip van gerechtelijk recht).

Het MB van 15 juli 2014 is op 8 september 2014 in werking getreden, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Het MB van 16 september 2013 wordt opgeheven.

Bron:Ministerieel besluit van 15 juli 2014 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 8 september 2014.
Zie ook Ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, BS 30 september 2013.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

Afkondigingsdatum : 15/07/2014
Publicatiedatum : 08/09/2014

Gepubliceerd op 15-09-2014

  126