Europese erkenningsregels voor beroepskwalificaties ook van toepassing op octrooigemachtigden

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien

Onderdanen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen in ons land makkelijker ingeschreven worden in het register van erkende gemachtigden voor uitvindingsoctrooien. Ze kunnen in de lijst komen als ze voldoen aan de vereenvoudigde Europes regels over de erkenning van beroepskwalificaties.

Erkenning beroepskwalificatie

Onderdanen van de Europese Unie of de EER die in het register van erkende gemachtigden willen komen, moeten één van volgende twee beroepskwalificaties kunnen voorleggen.
Ofwel hebben ze een opleidingstitel die in die andere lidstaat verplicht is voor toegang tot of uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde op zijn grondgebied. Die opleidingstitel moet afgegeven zijn door de autoriteit die daarvoor in die lidstaat bevoegd is.
Ofwel moeten ze een welbepaalde beroepservaring kunnen voorleggen. Een beroepservaring volstaat als in het betrokken land het beroep van erkende octrooigemachtigde niet is gereglementeerd. In dat geval moet de onderdaan van dat land – om in België in het register van erkende gemachtigden te kunnen komen – in de voorafgaande tien jaar gedurende minstens één jaar het beroep van octrooigemachtigde hebben uitgeoefend (of een gelijkwaardig equivalent bij een deeltijdse uitoefening). Hij moet wel een opleidingstitel kunnen voorleggen die aantoont dat hij op de uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde is voorbereid. Let wel: de beroepservaring van een jaar kan niet geëist worden als de aanvrager met zijn opleidingstitels kan aantonen dat hij een gereglementeerde opleiding heeft afgesloten.
Wanneer de vakgebieden in de opleidingen wezenlijk verschillen van die ons land vraagt om het beroep te kunnen uitoefenen, kan de commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien eisen dat de betrokkene nog slaagt voor een bekwaamheidsproef.

Commissie

De commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien telt twee afdelingen. De ene behandelt de zaken in het Nederlands, de andere die in het Frans. Het nieuwe besluit stipt aan dat die laatste ook de zaken in het Duits behandelt.

Voorwaarden

Om in het register van erkende gemachtigden te kunnen komen, moet men in principe een universitair of hogeschooldiploma hebben van minstens vier studiejaren in een wetenschappelijke, technische of juridische discipline én gedurende een welbepaalde periode actief zijn geweest op het vlak van uitvindingsoctrooien (beroepservaring). Aan die twee voorwaarden moet voortaan voldaan zijn op het moment waarop de deliberatie van het examen gebeurt. En niet meer op het moment waarop het examen begint.

Beroepservaring

De vereiste beroepservaring houdt in dat men minstens drie jaar moet betrokken geweest zijn bij de studie, voorbereiding, redactie en verkrijging van uitvindingsoctrooien. Voortaan kan de ervaring die de kandidaat heeft opgedaan in een andere land van de EU of EER of voor het Europees octrooibureau voor de volledige duur van die drie jaar in aanmerking komen. Tot nu kon die ervaring maar voor twee jaar meegeteld worden.

Keuze schriftelijke proef

De kandidaat kiest zelf waarover zijn schriftelijke proef gaat: ofwel algemene mechanica, elektriciteit en elektronica, ofwel scheikunde en farmacie. Hij maakt zijn keuze bekend, niet meer bij de aanvang van het examen, wel bij de aanvraag tot inschrijving.

Vrijstelling

Een kandidaat kan vrijgesteld worden van het schriftelijk deel van het examen. Mits hij al geslaagd was voor dat schriftelijk deel van een eerder georganiseerd examen. Dat examen mag niet langer dan tien jaar geleden zijn.

Gewezen beroepsband

Tussen de kandidaat en diegenen die beraadslagen over de proeven of ze verbeteren, mag er geen beroepsband zijn (werkgever/werknemer). Die mag er voortaan ook nooit geweest zijn.

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 21 november 2017 treedt in werking op 1 januari 2018.
Bron: Koninklijk besluit van 21 november 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien, BS 30 november 2017
Zie ook:
Wetboek van economisch recht (art. XI.66 e.v.)
Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties
Ilse Vogelaere
  291