Europese Commissie verlengt haar tijdelijke kaderregeling over staatssteun aan ondernemingen omwille van Covid-19 tot 30 juni 2021

Mededeling nr. 2020/C 340 I/01 van de Commissie Vierde wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak en wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering

De Europese Commissie voert voor de vierde keer wijzigingen door in haar ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatsteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak’. De belangrijkste wijziging is zonder twijfel de verlenging van de maatregelen uit deze tijdelijke kaderregeling tot en met 30 juni 2021, waarbij de herkapitalisatiemaatregelen uit deze regeling zelfs verlengd worden tot en met 30 september 2021. De Commissie deelt deze verlenging mee via haar mededeling 2020/C 340 I/01.

Op 19 maart 2020 heeft de Commissie haar mededeling “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige Covid-19-uitbraak” vastgesteld.
Deze tijdelijke kaderregeling voorziet in:
 • rechtstreekse subsidies, selectieve belastingvoordelen en voorschotten: de lidstaten kunnen regelingen opzetten om aan een onderneming maximaal 800.000 euro toe te kennen om in haar dringende liquiditeitsbehoeften te voorzien;
 • overheidsgaranties voor leningen die ondernemingen bij banken aangaan;
 • gesubsidieerde overheidsleningen voor ondernemingen: de lidstaten kunnen ondernemingen leningen met gunstige rentevoeten verstrekken, die de ondernemingen helpen om dringende werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken;
 • waarborgen voor banken die staatssteun doorleiden naar de reële economie;
 • kortlopende exportkredietverzekering: de kaderregeling voorziet in extra flexibiliteit voor het bewijs dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico's inhouden, waardoor de staat waar nodig kortlopende exportkredietverzekering kan verstrekken;
 • steun voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) rond het coronavirus;
 • steun voor de bouw en opschaling van testfaciliteiten;
 • steun voor de productie van producten om de uitbraak van het coronavirus te bestrijden;
 • betalingsuitstel voor belastingen en/of opschorting van betaling van sociale premies: om de tekorten aan liquiditeiten te verminderen waarmee ondernemingen door het coronavirus te maken krijgen en om jobs veilig te stellen, kunnen de lidstaten gericht betalingsuitstel van belastingen en sociale premies toestaan in de bedrijfstakken, regio's of voor de soorten ondernemingen die het hardst door de Covid-19-uitbraak worden getroffen;
 • loonsubsidies voor werknemers: om de impact van de coronaviruscrisis voor werknemers te helpen beperken, kunnen de lidstaten bijdragen in de loonkosten van de ondernemingen in de bedrijfstakken of regio's die het meest te lijden hebben onder de uitbraak van het coronavirus en die anders personeel zouden moeten ontslaan.

Op 3 april 2020 wijzigde de Europese Commissie haar tijdelijke kaderregeling een eerste keer waardoor er steun kan gaan naar het versnellen van onderzoek naar, het testen en de productie van voor Covid-19 relevante producten, naar het beschermen van banen en naar de verdere ondersteuning van de economie tijdens de huidige coronacrisis.

Op 8 mei 2020 voerde ze een tweede wijziging door om de toegang tot kapitaal en liquiditeit voor door de crisis getroffen ondernemingen verder te vergemakkelijken.

En op 29 juni 2020 stelde ze een derde wijziging vast om micro-, kleine en startende ondernemingen verder te ondersteunen en particuliere investeringen te stimuleren.

Via haar mededeling 2020/C 340 I/01 wijzigt de Europese Commissie haar tijdelijke kaderregeling nu een vierde keer:
 • ze verlengt de maatregelen in de tijdelijke kaderregeling – die aanvankelijk zou aflopen op 31 december 2020 – tot en met 30 juni 2021, en de herkapitalisatiemaatregelen in deze regeling (punt 3.11) zelfs tot en met 30 september 2021;
 • ze voorziet aanvullende tijdelijke staatssteun (tot 30 juni 2021) waardoor de lidstaten mogen overwegen bij te dragen aan de niet-gedekte vaste kosten van ondernemingen waarvoor de Covid-19-uitbraak heeft geleid tot de opschorting of vermindering van hun bedrijfsactiviteiten;
 • ze verduidelijkt en wijzigt de voorwaarden voor bepaalde tijdelijke staatssteunmaatregelen die de Commissie, in het licht van de Covid-19-uitbraak, als verenigbaar uit hoofde van artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”) beschouwt, en
 • ze wijzigt de ‘lijst van landen met verhandelbare risico’s’ die is opgenomen in de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (“de mededeling over kortlopende exportkredietverzekering”).

Zie ook:
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  116