Europa wijzigt antimisbruikregel in moeder-dochterrichtlijn

In het kader van haar strijd tegen de internationale belastingfraude en belastingontwijking, wijzigt de Europese Commissie de antimisbruikregeling in ‘richtlijn 2011/96/EU over de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten’ (moeder-dochterrichtlijn).

Nieuwe antimisbruikregeling

De moeder-dochterrichtlijn stelt dividenden en andere winstuitkeringen van dochterondernemingen aan hun moedermaatschappijen vrij van bronbelasting en sluit dubbele belasting van zo’n inkomsten op het niveau van de moedermaatschappij uit.

Indien een vennootschap die gevestigd is in een EU-lidstaat een deelneming van ten minste 10% bezit in het kapitaal van een vennootschap in een andere EU-lidstaat, dan mag de lidstaat van de moedermaatschappij geen winstuitkeringen belasten, of aan de moedermaatschappij toestaan dat zij de door de dochtermaatschappij over die winst betaalde belasting in aftrek brengt. Ook de lidstaat van de dochtermaatschappij moet een vrijstelling van bronbelasting verlenen. Deze regeling geldt enkel voor vennootschappen met een rechtsvorm die opgenomen is in bijlage I bij de moeder-dochterrichtlijn, die in een EU-lidstaat gevestigd zijn en die verplicht zijn onderworpen aan een van de belastingen die de moeder-dochterrichtlijn opsomt.

De voordelen van de moeder-dochterrichtlijn mogen echter niet leiden tot situaties waarin dubbele niet-heffing zou ontstaan, en zo onbedoelde belastingvoordelen worden gecreëerd voor groepen van moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten in vergelijking met groepen van ondernemingen uit eenzelfde lidstaat.

Om het risico van misbruik aan te pakken, vervangt de Europese Commissie de huidige antimisbruikbepaling in de moeder-dochterrichtlijn door een gemeenschappelijke antimisbruikregel. Die houdt in dat de lidstaat van de moedermaatschappij en de lidstaat van haar vaste inrichting de voordelen van de belastingvrijstelling voor winstuitkeringen die aftrekbaar zijn bij de dochteronderneming van de moedermaatschappij, niet toekennen.

Daartoe bepaalt richtlijn 2014/86/EU van 8 juli 2014 dat de lidstaat van de ontvangende onderneming (moedermaatschappij of haar vaste inrichting) zich slechts onthoudt van het belasten van de ontvangen winstuitkeringen voor zover deze niet aftrekbaar zijn in de bronlidstaat (d.w.z. de lidstaat van de uitkerende dochteronderneming). De lidstaat van de ontvangende onderneming moet dus belasting heffen over het deel van de winst dat aftrekbaar is in de bronlidstaat (wijziging punt a), lid 1, art. 4, richtlijn 2011/96/EU; art. 1, richtlijn 2014/86/EU).

Poolse en Roemeense vennootschappen

Richtlijn 2014/86/EU voegt ook nog 3 vennootschapsvormen die in Polen onder de vennootschapsbelasting vallen, en 5 vennootschapsvormen die in het vennootschapsrecht van Roemenië zijn opgenomen, toe aan het lijstje van vennootschappen waarop de moeder-dochterrichtlijn van toepassing is (nieuwe punten u) en w), deel A, bijlage I, richtlijn 2011/96/EU; art. 2, richtlijn 2014/86/EU).

In werking

Richtlijn 2014/86/EU van 8 juli 2014 treedt in werking op 14 augustus 2014. Dat is op de 20ste dag na haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2015 aan richtlijn 2014/86/EU voldoen.

Bron:Richtlijn 2014/86/EU van de Raad van 8 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, Pb.L. 25 juli 2014, afl. 219, p. 40.
Zie ook:Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten, Pb.L. 29 december 2011, afl. 345, p. 8 (moeder-dochterrichtlijn).

Christine Van Geel

Richtlijn nr. 2014/86/EU van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten

Afkondigingsdatum : 08/07/2014
Publicatiedatum : 25/07/2014

Gepubliceerd op 28-07-2014

  1935