Europa publiceert nieuwe formulieren en elektronische formaten voor uitwisseling van fiscale inlichtingen

De Europese Commissie heeft nieuwe standaardformulieren en geautomatiseerde formaten vastgelegd die de EU-lidstaten sinds 1 januari 2016 moeten gebruiken bij de (automatische) uitwisseling van fiscale inlichtingen.

Richtlijn 2014/107/EU

De nieuwe formulieren en formaten zijn er gekomen omdat richtlijn 2014/107/EU de EU-lidstaten vanaf 2017 verplicht om automatisch inlichtingen uit te wisselen over financiële rekeningen (met betrekking tot de belastbare tijdperken vanaf 1 januari 2016), en de financiële instellingen bijhorende ‘rapportage- en due diligenceregels’ heeft opgelegd.Richtlijn 2014/107/EU wijzigde hiervoor de bijstandsrichtlijn.

De nieuwe formulieren en formaten vervangen degene die als bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 zaten.

Standaardformulieren

Om de uitwisseling van inlichtingen te vergemakkelijken, verplicht de bijstandsrichtlijn de EU-lidstaten om standaardformulieren te gebruiken. Deze formulieren mogen niet gebruikt worden bij de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen.

De uitvoeringsverordening (EU) 2015/2378 bevat in bijlage een model van standaardformulier dat de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten moeten gebruiken:

Geautomatiseerde formaten

Inlichtingen over inkomsten en vermogenSinds 1 januari 2015 is de bevoegde autoriteit van een lidstaat verplicht om de bevoegde autoriteit van elke andere lidstaat automatisch de inlichtingen over de ingezetenen van die andere lidstaat te bezorgen waarover ze beschikt. Het gaat om inlichtingen over de volgende categorieën van inkomsten en vermogen (art. 8, lid 1, bijstandsrichtlijn):

 • inkomen uit een dienstbetrekking;
 • tantièmes en presentiegelden;
 • levensverzekeringsproducten die niet vallen onder andere uniale rechtsinstrumenten voor de uitwisseling van inlichtingen, noch onder soortgelijke voorschriften;
 • pensioenen, en
 • eigendom van en inkomsten uit onroerend goed.

Deze inlichtingen moeten ten minste eenmaal per jaar verstrekt worden, binnen de 6 maanden na het verstrijken van het belastingjaar van de lidstaat in de loop waarvan de inlichtingen beschikbaar zijn gekomen.

De verplichte automatische inlichtingenuitwisseling over de 5 bovenstaande inkomsten- en vermogenscategorieën moet sinds 1 januari 2016 gebeuren met de nieuwe geautomatiseerde formaten die de Europese Commissie heeft vastgesteld (bijlage V, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378). De formaten zijn opgebouwd volgens een bepaalde boomstructuur en bevatten een aantal klassen en elementen. Er is een geautomatiseerd formaat voor:

 • het bericht als geheel;
 • de mededeling van inlichtingen over inkomsten uit dienstbetrekking of tantièmes en presentiegelden;
 • de mededeling van inlichtingen over pensioenen;
 • de mededeling van inlichtingen over levensverzekeringsproducten;
 • de mededeling van inlichtingen over eigendom van en inkomsten uit onroerend goed;
 • wanneer er geen inlichtingen moeten verstrekt worden over een specifieke categorie;
 • de bevestiging van de ontvangst van inlichtingen voor een specifieke categorie.

Inlichtingen over financiële rekeningenVanaf 2017 moet de bevoegde autoriteit van elke lidstaat aan die van elke andere lidstaat, overeenkomstig de ‘rapportage- en due diligenceregels’, automatisch de hiernavolgende inlichtingen verstrekken voor de belastingtijdvakken vanaf 1 januari 2016, met betrekking tot een te rapporteren rekening (art. 8, lid 3bis, bijstandsrichtlijn):

 • a) de naam, het adres, het/de fisca(a)l(e) identificatienummer(s) en, in het geval van een natuurlijke persoon, de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon die een rekeninghouder van de rekening is en, in het geval van een entiteit die een rekeninghouder is en waarvan met behulp van de regels inzake due diligence welke met de bijlagen sporen, wordt vastgesteld dat zij één of meer uiteindelijk belanghebbenden heeft die een te rapporteren persoon is, de naam, het adres en het/de fisca(a)l(e) identificatienummer(s) van de entiteit en de naam, het adres, het/de fisca(a)l(e) identificatienummer(s) en de geboortedatum en geboorteplaats van elke te rapporteren persoon;
 • b) het rekeningnummer (of het functionele equivalent daarvan bij het ontbreken van een rekeningnummer);
 • c) de naam en (eventueel) het identificatienummer van de rapporterende financiële instelling;
 • d) het saldo van de rekening of de waarde (in het geval van een kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering met inbegrip van de geldswaarde of waarde bij afkoop) aan het eind van het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, of indien de rekening tijdens dat jaar of die periode werd opgeheven, de opheffing;
 • e) ter zake van een bewaarrekening:
  • het op de rekening (of ter zake van de rekening) gestorte of bijgeschreven totale brutobedrag aan rente, totale brutobedrag aan dividenden en totale brutobedrag aan overige inkomsten gegenereerd m.b.t. de activa op de rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, en
  • de totale bruto-opbrengsten van de verkoop, terugbetaling of afkoop van financiële activa gestort of bijgeschreven op de rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden ter zake waarvan de rapporterende financiële instelling voor de rekeninghouder optrad als bewaarder, makelaar, vertegenwoordiger of anderszins als gevolmachtigde;
 • f) ter zake van een depositorekening, het totale brutobedrag aan rente gestort of bijgeschreven op de rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden, en
 • g) ter zake van een niet onder e) of onder f) omschreven rekening, het totale brutobedrag betaald of bijgeschreven op de rekening van de rekeninghouder met betrekking tot de rekening gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden ter zake waarvan de rapporterende financiële instelling een betalingsverplichting heeft of debiteur is, met inbegrip van het totaalbedrag aan afbetalingen aan de rekeninghouder gedurende het kalenderjaar of een andere relevante periode waarover gerapporteerd dient te worden.

Al deze inlichtingen moeten ten minste eenmaal per jaar verstrekt worden, binnen de 9 maanden na het einde van het kalenderjaar of een andere beschikbare periode waarover gerapporteerd moet worden, waarop de inlichtingen betrekking hebben.

Ook voor de verplichte automatische inlichtingenuitwisseling over de financiële rekeningen heeft de Europese Commissie nieuwe geautomatiseerde formaten vastgesteld die sinds 1 januari 2016 moeten gebruikt worden (bijlage VI, uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378). Deze formaten zijn ook opgebouwd volgens een bepaalde boomstructuur en bevatten een aantal elementen en kenmerken. Er is een geautomatiseerd formaat voor:

 • het bericht als geheel;
 • wat de voor FATCA en CRS gemeenschappelijke berichtsoorten betreft die in het bericht zijn gebruikt;
 • wat de gemeenschappelijke OESO-berichtsoorten betreft die in het bericht zijn gebruikt.

CCN-netwerk

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten moeten de inlichtingen die ze mekaar verstrekken, verzenden via het CCN-netwerk van de Commissie (Common Communication Network).

De verslagen, verklaringen en andere stukken, waarnaar wordt verwezen in de verstrekte inlichtingen, kunnen langs een andere weg worden verzonden dan via het CCN-netwerk.

Inlichtingen die niet via het CCN-netwerk worden uitgewisseld, moeten verstrekt worden bij brief. Die brief moet een toelichting bevatten bij de verstrekte inlichtingen en moet ondertekend zijn door de bevoegde autoriteit die de inlichtingen meedeelt.

In werking

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378 trad in werking op 21 december 2015. Ze is van toepassing sinds 1 januari 2016.

Ze trekt uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 volledig in, en dit met ingang van 1 januari 2016.

Bron:Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, Pb.L. 18 december 2015, afl. 332, 19.
Zie ook:– Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, Pb.L. 16 december 2014, afl. 359, 4.– Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012 van de Commissie van 6 december 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, Pb.L. 7 december 2012, afl. 335, 42 (ingetrokken met ingang van 1 januari 2016). – Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, Pb.L. 11 maart 2011, afl. 64, 1; err., Pb.L. 14 juni 2013, afl. 162 (bijstandsrichtlijn).

Christine Van Geel

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2378 van de Commissie tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1156/2012

Afkondigingsdatum : 15/12/2015
Publicatiedatum : 18/12/2015

Gepubliceerd op 22-03-2016

  142