Europa pakt ook hybride mismatches met belastingstelsels van landen buiten de EU aan

Europa heeft in haar richtlijn 2016/1164 algemene regels vastgelegd om de meest voorkomende vormen van hybride mismatches met vennootschapsbelastingstelsels aan te pakken, maar alleen binnen de Europese Unie. Om ook te kunnen optreden tegen hybride mismatches waarbij derde landen betrokken zijn en om te voorkomen dat belastingplichtigen gebruikmaken van resterende lacunes, verstrengt Europa haar regels.

Via richtlijn (EU) 2017/952 voert ze in richtlijn (EU) 2016/1164 (de zgn. anti-ontgaansrichtlijn) regels in ter bestrijding van hybride mismatches waarbij derde landen betrokken zijn. Daarnaast bevat de nieuwe richtlijn ook bepalingen tegen mismatches bij hybride vaste inrichtingen, zowel in EU-context als met derde landen, hybride overdrachten, geïmporteerde mismatches en mismatches bij dubbel inwonerschap.

Hybride mismatchstructuren

Bij hybride mismatchstructuren wordt er handig ingespeeld op de verschillen in de fiscale behandeling van een entiteit of instrument in de wetgeving van twee of meer fiscale rechtsgebieden, met als doel tot een dubbele niet-heffing te komen. Dit soort structuren is wijdverspreid en holt de belastinggrondslag van vennootschappen in de Europese Unie sterk uit. Europa wil nu dat er regels komen om deze vorm van grondslaguitholling volledig tegen te gaan.

Hybride mismatches binnen de EU

Richtlijn 2016/1164 (de zgn. anti-ontgaansrichtlijn) bevat regels om de meest voorkomende vormen van hybride mismatches aan te pakken, maar alleen binnen de Europese Unie. Artikel 9 van de anti-ontgaansrichtlijn is gericht tegen hybride mismatches die voortvloeien uit verschillen in de juridische kwalificatie van een entiteit of een financieel instrument met een belastingplichtige in de ene lidstaat en een gelieerde onderneming in een andere, of uit een gestructureerde regeling met partijen in verschillende lidstaten.

Belastingplichtigen in de EU die participeren in grensoverschrijdende structuren waarbij derde landen betrokken zijn, profiteren echter ook van hybride mismatches om hun totale belastingdruk in de EU te verlagen. Daarom moet er ook worden opgetreden tegen hybride mismatches waarbij derde landen betrokken zijn. Daarnaast bestaan er ook andere vormen van mismatches, zoals mismatches bij hybride vaste inrichtingen, hybride overdrachten, zgn. geïmporteerde mismatches en mismatches bij dubbel inwonerschap, die de anti-ontgaansrichtlijn niet aanpakt.

Hybride mismatches buiten de EU

Europa wil een kader scheppen dat strookt met en niet minder doeltreffend is dan de regels die voorzien zijn in het ‘OESO-rapport over het neutraliseren van de effecten van regelingen met een hybride mismatch, actie 2’ (OESO-rapport over BEPS-actie 2).

Via richtlijn (EU) 2017/952 voegt ze daarom nu aan de anti-ontgaansrichtlijn regels toe ter bestrijding van hybride mismatches met derde landen waarbij ten minste een van de betrokken partijen een vennootschapsbelastingplichtige is of, in het geval van omgekeerde hybriden, een entiteit in een lidstaat, en regels met betrekking tot geïmporteerde mismatches. De regels voor hybride mismatches en mismatches ingevolge fiscaal inwonerschap gelden voor alle belastingplichtigen die in een lidstaat aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn, inclusief vaste inrichtingen en regelingen die als vaste inrichtingen worden beschouwd, van entiteiten die inwoner van een derde land zijn. De regels met betrekking tot omgekeerde hybridemismatches gelden voor alle entiteiten die door een lidstaat als fiscaal transparant worden aangemerkt.

In werking

Richtlijn (EU) 2017/952 van 29 mei 2017 treedt in werking op 27 juni 2017, twintig dagen nadat ze verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De lidstaten moeten uiterlijk op 31 december 2019 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend. Ze moeten die bepalingen toepassen vanaf 1 januari 2020.

De lidstaten stellen uiterlijk op 31 december 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast om aan artikel 9bis van Richtlijn (EU) 2016/1164 (mismatches door een omgekeerde hybride) te voldoen en maken deze bekend. Ze moeten die bepalingen toepassen vanaf 1 januari 2022.

Bron:Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen, Pb.L. 7 juni 2017, afl. 144, 1.
Zie ook:Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststellng van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt, Pb.L. 19 juli 2016, afl. 193, 1; err. Pb.L. 234, 31 augustus 2016) (anti-ontgaansrichtlijn).

Christine Van Geel

Richtlijn (EU) nr. 2017/952 van de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen

Afkondigingsdatum : 29/05/2017
Publicatiedatum : 07/06/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  1538