Europa introduceert uniforme regels voor crowdfundingdiensten aan bedrijven

Verordening (EU) nr. 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937

De Europese Commissie introduceert uniforme regels voor crowdfundingdiensten aan bedrijven. Ze gelden voor alle Europese aanbieders van crowdfundingsdiensten voor biedingen tot 5 miljoen euro, berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar. De nieuwe regels staan in verordening (EU) 2020/1503. Ze gelden vanaf 10 november 2021.

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van alternatieve financiering voor startende ondernemingen en kmo’s, die meestal van kleine beleggingen afhankelijk zijn. Voor start-ups en kmo’s is bankkrediet vaak duur of moeilijk te verkrijgen. Dan kan crowdfunding een nuttige alternatieve financieringsbron zijn, vooral in de beginfase van een project.

Bij crowdfunding beheert een crowdfundingdienstverlener, zonder zelf risico op zich te nemen, een voor het publiek toegankelijk digitaal platform om aspirant-beleggers of -kredietverstrekkers te matchen met bedrijven die op zoek zijn naar financiering of om een dergelijke koppeling te vergemakkelijken.
Deze financiering kan de vorm aannemen van leningen of de verwerving van effecten (aandelen en obligaties uitgegeven door het bedrijf dat de financiering aantrekt), of van andere voor crowdfunding toegelaten instrumenten.

Bij de verlening van crowdfundingdiensten zijn dus doorgaans drie soorten actoren betrokken:
  • de projecteigenaar die het te financieren project voorstelt;
  • beleggers die het voorgestelde project financieren, en
  • een bemiddelingsorganisatie, in de vorm van een crowdfundingdienstverlener, die projecteigenaren en beleggers via een onlineplatform samenbrengt.

Verschillende lidstaten hebben al een nationale regeling op maat voor crowdfunding ingevoerd. Daardoor lopen de bestaande nationale regels in de EU uiteen wat betreft de bedrijfsvoorwaarden voor crowdfundingplatforms, de toegestane activiteiten en de vergunningsvereisten.
Met haar nieuwe uniforme regelgeving wil de Europese Commissie de verschillen tussen de nationale regels, die een belemmering vormen voor de grensoverschrijdende verlening van crowdfundingsdiensten binnen de EU, wegwerken.

Nieuwe regels vanaf 10 november 2021

Alle Europese aanbieders van crowdfundingsdiensten moeten vanaf 10 november 2021 rekening houden met de nieuwe regels voor crowdfundingsdiensten aan bedrijven.
Ze gelden voor crowdfundingaanbiedingen tot 5 miljoen euro, berekend over een periode van twaalf maanden per projecteigenaar. Grotere bedragen vallen onder de MIFID II-richtlijn en de prospectusverordening.
Crowdfunding op basis van beloning of schenking is geen financiële dienst en valt niet onder de nieuwe regeling.

Bescherming beleggers

De nieuwe regels bieden beleggers verregaande bescherming. Ze bevatten gemeenschappelijke prudentiële, informatie- en transparantievereisten en specifieke vereisten voor niet-ervaren beleggers. In bijlage II bij verordening (EU) 2020/1503 wordt verduidelijkt wie beschouwd wordt als een “ervaren belegger”.

Investeerders krijgen essentiële beleggersinformatie die door de projecteigenaar wordt opgesteld voor elk crowdfundingaanbod, of op platformniveau (zie ook blad met essentiële beleggingsinformatie dat als bijlage I bij verordening (EU) 2020/1503 zit).

Europese aanbieders van crowdfundingdiensten moeten hun cliënten duidelijke informatie verstrekken over de financiële risico’s en kosten waar zij te maken mee kunnen krijgen, inclusief insolvabiliteitsrisico’s en projectselectiecriteria.

Vergunningen en toezicht op crowdfundingdienstveleners

Een rechtspersoon die van plan is om crowdfundingdiensten te verlenen, dient bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van vestiging een aanvraag in voor een vergunning als crowdfundingdienstverlener.

Crowdfundingdienstverleners die uiterlijk op 10 november 2022 niet over een vergunning overeenkomstig verordening (EU) 2020/1503 beschikken, mogen vanaf die datum geen nieuwe crowdfundingaanbiedingen meer doen.
Om te voorkomen dat het aantrekken van het beoogde kapitaal met betrekking tot een bepaald crowdfundingproject op 10 november 2022 nog niet is voltooid, moeten de oproepen tot financiering uiterlijk op die datum worden afgesloten.
Na 10 november 2022 kan het beheer van de bestaande overeenkomsten, met inbegrip van het innen en overdragen van vorderingen, het verstrekken van activabewaringsdiensten of de verwerking van verrichtingen op effecten, volgens de toepasselijke nationale wetgeving worden voortgezet.

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) stelt een register van alle crowdfundingdienstverleners op. Dat register is publiekelijk toegankelijk op haar website en wordt regelmatig geactualiseerd.

Crowdfundingdienstverleners verlenen hun diensten onder het toezicht van de bevoegde autoriteiten die de vergunning hebben verleend.
De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor het vervullen van de in verordening (EU) 2020/1503 vastgestelde functies en taken en stelt de ESMA daarvan in kennis. De ESMA publiceert op haar website een lijst van de aangewezen bevoegde autoriteiten.

Tijdelijke afwijking vastgestelde drempel

Indien in een lidstaat de drempel voor de publicatie van een prospectus overeenkomstig verordening (EU) 2017/1129 onder een totale tegenwaarde van 5 miljoen euro, is deze verordening voor een termijn van 24 maanden vanaf 10 november 2021 in die lidstaat enkel van toepassing op crowdfundingaanbiedingen met een totale tegenwaarde ten belope van die drempel of minder.

In werking

Verordening (EU) 2020/1503 treedt in werking op 9 november 2020.
Ze is van toepassing met ingang van 10 november 2021.

Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  103