Europa eist meer info over arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/1709 van de Commissie tot vaststelling van de technische kenmerken voor de speciale module voor het jaar 2020 over arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen wat de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad betreft

De Europese Unie wil dat de lidstaten in 2020 extra informatie inzamelen over arbeidsongevallen en andere werkgerelateerde gezondheidsproblemen. De cijfers zullen niet rechtstreeks opgevraagd worden bij de bedrijven, maar onrechtstreeks, bij de gezinnen, via de jaarlijkse steekproef-‘Enquête naar de Arbeids Krachten (EAK)’.

Europa wil meer te weten komen over de impact van stress, nieuwe chemische stoffen (nanomaterialen), nieuwe technologieën (biotechnologieën en groene technologieën), constante connectiviteit, en atypische contractuele werkafspraken en werkpatronen. De EU peilt ook naar de risico’s voor specifieke doelgroepen, zoals oudere werknemers en vrouwelijke werknemers. Bij die laatste groep wordt er vooral gekeken naar spier- en skeletaandoeningen, en naar vormen van kanker die meer voorkomen in functies waarin vrouwen oververtegenwoordigd zijn.

De Commissie heeft nu al die wensen in een reeks algemene vragen gegoten, die worden toegevoegd aan de nationale EAK-enquêtes van 2020.

De EAK-enquête is een jaarlijkse enquête waarin alle personen van 15 jaar tot 76 jaar in 20.000 Belgische gezinnen bevraagd worden over hun actuele of toekomstige beroepsactiviteiten. Eenzelfde enquête wordt ook in de andere lidstaten van de Unie afgenomen. Deelname aan EAK is ons land verplicht, op grond van een koninklijk besluit van 1999. De enquête-gegevens worden door Statbel ingezameld, geanonimiseerd en overgemaakt aan Eurostat. Statbel moet de gegevens van EAK-2020 ten laatste op 31 maart 2021 aan Eurostat bezorgen.

Van toepassing
Europese Unie (EER). Vanaf 4 december 2018.

Zie ook:
Gedelegeerde verordening (EU) 2016/1851 van de Commissie van 14 juni 2016 tot vaststelling van het programma van speciale modules voor de jaren 2019, 2020 en 2021 bij de steekproefenquête naar de arbeidskrachten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad, Pb.L. 20 oktober 2016, afl. 284.
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de Ragio’s inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020, COM(2014) 332 final.
Carine Govaert
  135