Europa berekent emissiereducties van fossiele brandstoffen en elektriciteit

Leveranciers van brandstoffen zijn verplicht om de broeikasgasemissies van hun brandstoffen met 10% te verminderen tussen 2010 en 2021. Om de prestaties van de leveranciers beter te kunnen vergelijken, harmoniseert de Europese Unie nu de wijze waarop de leveranciers van fossiele brandstoffen en elektriciteit hun broeikasgasemissies en emissiereducties moeten berekenen, en hoe zij daarover moeten rapporteren. Voor biobrandstoffen bestonden er al eenvormige Europese berekenings- en rapporteringsmethodes.

Brandstofsoorten

De nieuwe richtlijn is van toepassing op alle brandstoffen die gebruikt worden voor de aandrijving van:

  • wegvoertuigen;
  • niet voor de weg bestemde mobiele machines, zoals kranen of vorkheftrucks;
  • binnenschepen, wanneer zij niet op zee varen;
  • landbouw- en bosbouwtrekkers; en
  • pleziervaartuigen wanneer zij niet op zee varen.

Broeikasgasintensiteit en uitgangsnorm

De richtlijn bevat een methode voor de berekening van de broeikasgasintensiteit van fossiele brandstoffen en elektriciteit gedurende de volledige levenscyclus van de brandstoffen en energie.

De leverancier mag daarbij rekening houden met de emissiereducties die ‘upstream’ gerealiseerd werden. Dat is, vooraleer het brute product, de raffinaderij of de verwerkingseenheid binnenkwam (bijlage 1).

Voor leveranciers-kmo’s bestaat er een vereenvoudigde berekeningswijze. De richtlijn zegt ook hoe de berekening moet worden uitgevoerd als de leveranciers zich gegroepeerd hebben, of als zij biobrandstoffen bijmengen bij hun niet-biobrandstoffen.

De richtlijn bevat verder een methode voor de berekening van de uitgangsnorm voor fossiele brandstoffen, op basis van de emissies voor diesel, benzine, niet voor het wegverkeer bestemde gasolie, vloeibaar petroleumgas (lpg) en samengeperst aardgas (cng) in 2010 (bijlage 2).

En ze rondt af met een rapportagemodel voor de leveranciers enerzijds (bijlage 4) en de lidstaten zelf anderzijds (bijlage 3).

Deadline op 21 april 2017

De lidstaten moeten maatregelen nemen opdat richtlijn 2015/652 op 21 april 2017 ten laatste kan worden toegepast. Zij moeten er ook voor zorgen dat overtredingen op een doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende wijze gesanctioneerd worden.

Bron:Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad van 20 april 2015 tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (art. 7bis van de Kwaliteitsbrandstoffenrichtlijn), Pb.L. 25 april 2015, afl. 107.

Carine Govaert

Richtlijn (EU) nr. 2015/652 van de Raad tot vaststelling van berekeningsmethoden en rapportageverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof

Afkondigingsdatum : 20/04/2015
Publicatiedatum : 25/04/2015

Gepubliceerd op 29-04-2015

  165