Europa beperkt loodgehalte in consumentenartikelen van minder dan 5 cm

De Europese Unie verbiedt het gebruik van lood boven een bepaalde grenswaarde in kleine consumentenartikelen. En dit vanaf 1 juni 2016.

De vraag om het gebruik van lood en loodverbindingen aan banden te leggen, komt van de Zweedse overheid. Die stelde bij onderzoek vast dat kleine kinderen al sabbelend op van alles en nog wat, veel meer lood binnen kregen dan goed was voor hun zenuwstelsel. Alleen jammer dat sleutels – toch wel het favoriete speelgoed van veel peuters – buiten het verbod vallen.

Reach-restrictie

De Europese Reach-verordening op de chemische stoffen bevat nu al beperkingen voor:

  • loodcarbonaten (puntje 16 van de Restrictiebijlage);
  • loodsulfaten (puntje 17); en
  • lood en loodverbindingen in juwelen (puntje 63).
Dat laatste puntje wordt verder aangevuld.

Zo mogen lood en loodverbindingen ook niet meer in de handel gebracht worden en niet meer gebruikt worden in artikelen die voor het grote publiek bestemd zijn wanneer de loodconcentratie uitgedrukt als metaal in die voorwerpen of in de toegankelijke delen ervan, minstens gelijk is aan 0,05 gewichtsprocent, én kinderen deze artikelen of delen ervan bij normale, of redelijkerwijs te verwachten omstandigheden van gebruik, in de mond kunnen nemen.

In de mond?

De Europese Commissie gaat ervan uit dat een voorwerp of een toegankelijk deel van een voorwerp door kinderen in de mond kan worden gestopt, als het kleiner is dan 5 cm in één dimensie (bv. een ouderwetse gsm), of als het een afneembaar deel of een uítstekend deel van die omvang heeft.

Geen afgifte van lood

De restrictie geldt niet als de producent kan bewijzen dat er weinig kans is dat zijn product lood zal afgeven. Met name als de afgifte van lood uit het voorwerp of uit het toegankelijke deel ervan, niet groter kan zijn dan 0,05 µg/cm² of 0,05 µg/g/h. Of als het voorwerp gecoat is, en de coating zo degelijk is dat die limiet gedurende minstens 2 jaar normaal gebruik niet zal overschreden worden.

Niet voor sleutels of muziekinstrumentjes

Het Commissiebesluit bevat heel wat uitzonderingen op de gebruiksbeperking voor lood. Bijvoorbeeld:

  • omdat het artikel in kwestie al onder ándere, specifieke regels valt. Dat geldt onder meer voor sieraden, verpakkingen en echte speelgoedartikelen;
  • omdat de loodhoudende delen in kwestie zéér klein zijn, zoals de punten van pennen en potloden;
  • omdat de kans op migratie van het lood erg klein is, o.m. bij legeringen uit messing;
  • omdat het om speciale artikelen gaat, zoals religieuze artikelen; of
  • omdat er gewoonweg geen geschikte alternatieven bestaan, en dat geldt bijvoorbeeld voor sleutels en muziekinstrumenten.

Vanaf 1 juni 2016

De beperking gaat in op 1 juni 2016 en geldt dan voor alle artikelen die op dat moment voor de eerste keer in de handel worden gebracht.

De Europese Commissie moet deze restrictie op 1 juli 2019 ten laatste, gedeeltelijk evalueren. Meer bepaald wat het vrij gebruik van lood in sleutels, sloten, religieuze artikelen en bepaalde draagbare batterijen betreft.

Bron:Verordening (EU) 2015/628 van de Commissie van 22 april 2015 tot wijziging van bijlage XVII (puntje 63 van de ‘Restrictiebijlage’) bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat lood en loodverbindingen betreft, Pb.L. 23 april 2015, afl. 104.
Zie ook:

Carine Govaert

Verordening (EU) nr. 2015/628 van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat lood en loodverbindingen betreft

Afkondigingsdatum : 22/04/2015
Publicatiedatum : 23/04/2015

Gepubliceerd op 24-04-2015

  137