EU minder streng voor landbouwers die vergroeningseisen niet naleven

Landbouwers die aanspraak willen maken op Europese landbouwsteun, moeten investeren in gewasdiversificatie, ecologisch aandachtsgebied (EAG) en blijvend grasland. In een Gedelegeerde Verordening van 2014 (nr. 640/2014) legt de Europese Commissie sancties op aan wie de vergroeningsmaatregelen niet naleeft. In het kader van een vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden die sancties nu ‘evenrediger gemaakt’.

Gewasdiversificatie

Een landbouwer die niet voldoet aan zijn verplichting tot gewasdiversificatie op bouwland, krijgt minder landbouwsteun. De verlaging hing tot nu af van de grootte van het areaal en een verschilfactor waarin het gebrek aan diversificatie werd verrekend. Uit een eerste evaluatie over de Europese vergroeningsmaatregelen blijkt echter dat veel landbouwers de formule met de verschilfactor te ingewikkeld vinden én te streng voor landbouwers die ten minste 3 hoofdgewassen moeten telen.

De EU gooit daarom het roer om en laat de verlaging van de vergroeningsbetaling nu volledig afhangen van de grootte van het areaal waarop de landbouwer had moeten diversifiëren, maar dat niet deed. Naargelang de aard van de overtreding wordt het aandeel van dat areaal 1 tot 5 keer doorgerekend.

De Unie wil zo ‘een beter evenwicht vinden tussen de zwaarte van de verlagingen en de noodzaak om de verlagingen evenredig en billijk te houden’.

Ecologisch aandachtsgebied

Landbouwers die geen ecologisch aandachtsgebied (EAG) handhaafden, terwijl zij daartoe verplicht waren, kregen tot nu te maken met een steunverlaging die afhing van hun areaal en een verlagingsfactor.

Ook die verlagingsfactor wordt geschrapt en vervangen door een eenduidige verlaging ter waarde van 10x het aandeel aan niet-gevonden EAG.

Blijvend grasland

Aan het huidige boeteregime voor het blijvend grasland wordt voorlopig niet geraakt.

Sinds 1 januari…

‘Om te vermijden dat de EU-lidstaten hun systemen voor de berekening van de betalingen voor aanvraagjaar 2016 zouden moeten aanpassen tijdens de betalingsperiode’, laat de Unie de huidige wijzigingen pas ingaan vanaf 16 oktober 2017, voor de aanvraagjaren vanaf 1 januari 2017.

Van toepassing:

  • Europese Unie.
  • Vanaf 16 oktober 2017. D.i.: “Om te vermijden dat (…) moet deze verordening met ingang van 16 oktober 2017 van toepassing zijn op de aanvraagjaren vanaf 1 januari 2017”.

Bron:Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/723 van de Commissie van 16 februari 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden, Pb.L. 25 april 2017, afl. 107.
Zie ook:
  • Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden, Pb.L. 20 juni 2014, afl. 181 (art. 22 e.v.).
  • Verordening (EU) n r. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad, Pb.L. 20 december 2013, afl. 347 (art. 44 en 46).

Carine Govaert

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/723 van de Commissie houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden

Afkondigingsdatum : 16/02/2017
Publicatiedatum : 25/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  166