Ervaring als parketjurist of referendaris bij álle hoven en rechtbanken geeft toegang tot magistratuur (art. 41, 43 en 44 Potpourri III-wet)

Een van de toegangswegen tot de magistratuur verloopt via het examen inzake beroepsbekwaamheid. Maar slagen voor dat examen is niet voldoende. Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel moet ook nog een welbepaalde beroepservaring kunnen voorleggen. Het kan bv. gaan om vijf jaar ervaring als referendaris of parketjurist. Tot nu stond er in de wetgeving dat dit ambt moest uitgeoefend zijn bij de hoven van beroep of bij de rechtbanken van eerste aanleg. Dat waren vroeger immers de enige rechtscolleges waar ze benoemd konden worden. Maar sinds 2008 kunnen referendarissen en parketjuristen ook benoemd worden in andere rechtscolleges. Daarom beslist de wetgever nu om de ervaring van parketjuristen en referendarissen in alle hoven en rechtbanken te valoriseren. 

Een gelijkaardige aanpassing is er trouwens voor wie tot substituut-procureur des Konings of substituut-arbeidsauditeur benoemd wil worden. Naast slagen voor het examen inzake beroepsbekwaamheid moet er ook juridische ervaring aanwezig zijn. En dat kan onder meer vier jaar ervaring zijn als referendaris of parketjurist bij hoven en rechtbanken.

Ook voor benoemingen tot plaatsvervangend rechter geldt voortaan eenzelfde regeling. Daarvoor volstaat onder meer vijf jaar ervaring als parketjurist of referendaris bij hoven en rechtbanken. En niet alleen bij hoven van beroep en rechtbanken van eerste aanleg.

De artikelen 41, 43 en 44 van de wet van 4 mei 2016 zijn in werking getreden op 23 mei 2016.

Bron:Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie, BS 13 mei 2016 (art. 41, 43 en 44 Potpourri III-wet)
Gerechtelijk Wetboek (art. 190, 192 en 194)

Ilse Vogelaere

Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie

Afkondigingsdatum : 04/05/2016
Publicatiedatum : 13/05/2016

Gepubliceerd op 13-06-2016

  552