Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren bij instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Bedrijfsrevisoren die van de FSMA een erkenning willen krijgen om een revisoraal mandaat uit te oefenen bij instellingen voor collectieve belegging (ICB’s), beheervennootschappen van ICB’s en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s), moeten uiterlijk op 26 september 2014 hun kandidatuur indienen bij de FSMA.

Kandidaturen

De kandidaat-revisoren moeten uiterlijk op vrijdag 26 september 2014 hun kandidatuur schriftelijk indienen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Secretariaat van de dienst Algemene studies en internationale relaties, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel. Samen met alle stukken van het dossier, moeten ze hun kandidatuur ook naar volgend e-mailadres van de FSMA sturen: policy@fsma.be

Dossier

Het dossier dat de bedrijfsrevisor bij zijn kandidatuur moet voegen, bevat minstens volgende documenten:

  • een nationaliteitsattest van een EER-lidstaat;
  • een attest van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) dat zijn inschrijving bevestigt in het IBR-ledenbestand;
  • een curriculum vitae;
  • een verklaring op eer dat hij geen veroordelingen heeft opgelopen als bedoeld in artikel 20 van de ‘wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen’;
  • een getypte nota van minimum 6 en maximum 12 bladzijden die de beroepsactiviteiten van de kandidaat-revisor van de voorbije 5 jaar, de organisatie van zijn kantoor, en de aanpak die hij van plan is te volgen voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij een instelling onder toezicht, omschrijft. De FSMA somt alle elementen op die deze nota moet bevatten (zie ook synthesefiche FSMA).

De FSMA zal de kandidaturen onderzoeken. Zij kan eisen dat de kandidaat zijn dossier aanvult met alle stukken of inlichtingen die ze nodig heeft om na te gaan of de kandiaat-revisor beschikt over een aangepaste organisatie voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij een instelling onder toezicht. De FSMA kan de kandidaat-revisor ook horen op de dag en het uur dat zij vaststelt, om meer uitleg te vragen over het ingediende dossier.

Mondelinge proef

De kandidaten moeten slagen voor een mondelinge proef die hun vaardigheid toetst m.b.t. het toezicht op de instellingen onder toezicht, vooral in het licht van de vereisten opgelegd door artikel 2, 5°, 6° en 7° van het reglement van de FSMA van 14 mei 2013.

Bijkomende inlichtingen

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten terecht bij de FSMA, Dienst Algemene studies en internationale relaties, Congresstraat 12-14, te 1000 Brussel, e-mail: policy@fsma.be, tel. +32(0)2 220 59 50.

Het reglement van de FSMA van 14 mei 2013 en alle nuttige wettelijke en reglementaire teksten, mededelingen en omzendbrieven, staan op de website www.fsma.be.

Bron:Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Oproep voor kandidaten, BS 7 augustus 2014.
Zie ook: – Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 7 mei 2014 – art. 20Ministerieel besluit van 17 juni 2013 tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, BS 1 juli 2013. – Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 14 mei 2013 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen voor de uitoefening van een revisoraal mandaat bij instellingen voor collectieve belegging, beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, BS 1 juli 2013.

Christine Van Geel

Afkondigingsdatum : 07/08/2014
Publicatiedatum : 07/08/2014

Gepubliceerd op 07-08-2014

  93