Erkenning van onbepaalde duur voor Vlaamse voorzieningen bijzondere jeugdbijstand (art. 62-65 en 66-67 Decreet WVG)

Vlaamse voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand kunnen voortaan een erkenning krijgen van onbepaalde duur. Dat moet hen meer ruimte geven om strategisch meerjarenbeleid te voeren. Tot op vandaag werden immers alleen (hernieuwbare) erkenningen van maximum 5 jaar verleend wat een aanzienlijke impact had op de uitvoering van het meerjarenbeleid.

Mogelijkheid

Al moet worden benadrukt dat erkenningen met een beperkte geldigheidsduur in de private sector in regel niet volledig verdwijnen. De Vlaamse decreetgever voegt erkenningen van onbepaalde duur immers als ‘mogelijkheid’ toe aan het Decreet Bijzondere Jeugdbijstand. Voor de erkenning van de projecten verandert er niets. Daar blijft de duur beperkt tot een hernieuwbare termijn van maximaal 5 jaar.

Van rechtswege

Alle voorzieningen van bijzondere jeugdbijstand die erkend zijn op 1 januari 2017 worden van rechtswege geacht voor onbepaalde duur te zijn erkend.

Erkenningsaanvraag

Naast de duur van de erkenningen wordt ook gesleuteld aan de erkenningsprocedure. De erkenningsaanvraag van een voorziening van de bijzondere jeugdbijstand moet voortaan een verslag van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp bevatten. Een verslag van de intersectorale toegangspoort en van de leidend jeugdrechter in de jeugdrechtbank is niet langer vereist.

Inspectie

Verder wijzigt ook de controle van de voorzieningen. De Vlaamse Zorginspectie zal vanaf nu – naast de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand - ook de ondersteuningsteams (m.n. de organisaties die voor specifieke categorieën van minderjarige de hulp- en dienstverlening ondersteunen die door de toegangspoort en het ondersteuningscentrum jeugdzorg wordt verstrekt).

29 augustus 2016

Dit onderdeel van de Verzamelwet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 29 augustus 2016.

Bron:Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016. (art. 62-65 en 66-67 Decreet WVG)
Zie ook Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, BS 15 april 2008.

Laure Lemmens

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afkondigingsdatum : 15/07/2016
Publicatiedatum : 19/08/2016

Gepubliceerd op 01-09-2016

  119