Erfbelasting: Vlabel publiceert forfaits aj. 2017 voor berekening van het passief van de nalatenschap

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde bedragen voor het aanslagjaar 2017 gepubliceerd die aangevers (erfgenamen) kunnen gebruiken om het passief van de nalatenschap te berekenen. De forfaits verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 2017.

Jaarlijkse indexatie

De forfaits voor de berekening van het passief van de nalatenschap worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de consumptieprijsindex, op basis van een coëfficiënt. De coëfficiënt voor het aanslagjaar 2017 (aj. 2017) bedraagt 1,0254. Dit is het resultaat van de deling van het gemiddelde van de maandelijkse indexcijfers van het jaar 2016 (102,89 - basis 2013) door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 2014 (100,34 - basis 2013). Na de toepassing van die coëfficiënt worden de bedragen afgerond op de cent.

Forfaits

De schulden van de erflater die op de dag van het overlijden bestaan, worden voor het aj. 2017 forfaitair bepaald op € 1.538,10 (€ 1.500 x 1,0254).

Was de erflater gehuwd onder een stelsel van gemeenschap, dan bedraagt het forfait voor de schulden van de gemeenschap voor het aj. 2017, € 3.076,20 (€ 3.000 x 1,0254). Hiervan kan de helft in het passief van de nalatenschap worden opgenomen.

Beide forfaits kunnen noch gecombineerd, noch gecumuleerd worden.De schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende goederen te verwerven of te behouden, zijn uitgesloten uit beide forfaitaire bedragen.

Het forfait van de begrafeniskosten bedraagt voor het aj. 2017, € 6.152,40 (€ 6.000 x 1,0254). Dit forfait geldt niet als de erflater een uitvaartverzekering heeft afgesloten.

Werkelijke schulden en werkelijke begrafeniskosten

De aangevers kunnen er ook voor kiezen om de werkelijke schulden of werkelijke begrafeniskosten te bewijzen met een verklaring in de aangifte van de nalatenschap.

Bron:Vlaamse Belastingdienst. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting. Aanslagjaar 2017, BS 26 januari 2017.
Zie ook:– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.7.3.4.2.)

Christine Van Geel

Vlaamse Belastingdienst - Bericht in verband met de automatische indexering inzake erfbelasting - Aanslagjaar 2017

Afkondigingsdatum : 26/01/2017
Publicatiedatum : 26/01/2017

Gepubliceerd op 30-01-2017

  1171