Erfbelasting: de ene partner is de andere partner niet (art. 9 Reparatiedecreet VCF)

Het tarief van de erfbelasting wordt verlaagd tot 3% bij vererving tussen partners, en tot 7% bij verervingen in het kader van een familiale onderneming of familiale vennootschap. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) geeft een specifieke invulling aan het begrip ‘partner van de erflater’ voor de toepassing van het verlaagd tarief.

Het Reparatiedecreet VCF verduidelijkt nu welke partner bij vererving van een familiale onderneming of vennootschap recht heeft op dat verlaagd tarief.

Dat is de persoon die op de dag van het openvallen van de nalatenschap:

  • gehuwd was met de erflater of aandeelhouder;
  • wettelijk samenwoonde met de erflater of aandeelhouder; of
  • gedurende ten minste 3 jaar ononderbroken met de erflater of aandeelhouder samenwoonde en met hem een gemeenschappelijke huishouding voerde. Inschrijving in het bevolkingsregister op hetzelfde adres wordt beschouwd als een vermoeden van samenwoning en het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. De voorwaarden worden ook geacht vervuld te zijn als de samenwoning onmogelijk is geworden door overmacht. Bijvoorbeeld omdat de overledene voor zijn dood opgenomen was in een instelling voor dementerende bejaarden.

De familieleden van de erflater met een familiale onderneming of van de aandeelhouder met een familiale vennootschap die aanspraak kunnen maken op het verlaagd tarief zijn:

  • de partner van de erflater of aandeelhouder;
  • de verwanten in rechte lijn van de erflater of aandeelhouder, en hún partners, zoals hiervoor omschreven;
  • de zijverwanten tot in de tweede graad van de erflater of aandeelhouder, en hún partners, zoals hiervoor omschreven; en
  • de kinderen van de broers en zussen van de erflater of aandeelhouder.

Deze verduidelijking treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 14 augustus 2015.

Bron:Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (art. 9 Reparatiedecreet VCF).
Zie ook: Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.7.4.2.2, §2 VCF i.v.m. vererving van een familiale onderneming of vennootschap).

Carine Govaert

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  121