Erf- en schenkbelasting: verduidelijking bij tarief op verkrijgingen tussen adoptant en kind van gewoon geadopteerd stiefkind (art. 2 Reparatiedecreet VCF)

In de rechtsleer bleek er twijfel te bestaan over de toepassing van het tarief van de erf- en schenkbelasting op verkrijgingen tussen een adoptant en een kind van een gewoon geadopteerd stiefkind. Om deze twijfel weg te werken, heeft het Reparatiedecreet VCF de wettekst nu explicieter gemaakt. Het is immers de bedoeling om deze verkrijging altijd te onderwerpen aan het ‘tarief rechte lijn’.

Verkrijging in rechte lijn

Naar aanleiding van de integratie van het Wetboek van Successierechten (W.Succ.) en het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten (W.Reg.) in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) werd het begrip ‘verkrijging in rechte lijn’ geïntroduceerd. Dit om een duidelijkere afbakening te maken van wie in aanmerking komt voor het voordeligste tarief.

In de opgeheven artikelen 522 van het Vl.W.Succ. en 132(2) Vl.W.Reg. werd er met de verwantschapsband rekening gehouden als er sprake was van stiefouderadoptie. In de praktijk werd het tarief rechte lijn toegepast, zowel voor het geadopteerd stiefkind zelf als voor zijn kinderen.

In de VCF (art. 1.1.0.0.2, zesde lid, 5°, b)) heeft de decreetgever die situatie willen opvangen door “een verkrijging tussen een persoon en het kind van zijn partner” te beschouwen als een “verkrijging in rechte lijn”. Hiermee werd in één en dezelfde bepaling de relatie tussen stiefkind en stiefouder opgevangen, ongeacht of het stiefkind geadopteerd werd of niet. Bepaalde rechtsleer interpreteerde deze bepaling in die zin dat de kinderen van gewoon geadopteerde stiefkinderen niet meer in aanmerking zouden komen voor het voordeligste tarief. Dit omdat er niet langer meer vermeld werd dat rekening werd gehouden met de verwantschapsband tussen de adoptant en het geadopteerde stiefkind.

Verduidelijking definitie “verkrijging in rechte lijn”

Om eventuele verwarring te vermijden, heeft het Reparatiedecreet VCF de definitie van “verkrijging in rechte lijn”, die van toepassing is bij de erf- en schenkbelasting, verduidelijkt. Sinds 14 augustus 2015 luidt deze definitie als volgt (aanpassing art. 1.1.0.0.2, zesde lid, 5°, punt d), VCF): “d) een verkrijging door een persoon die met de overledene of de schenker een verwantschapsband had of heeft die voortkomt uit gewone adoptie, maar uitsluitend als daarvoor de nodige bewijsstukken worden aangebracht en als:

  • 1) het adoptiekind een kind is van de partner van de adoptant;
  • 2) het adoptiekind op het ogenblik van de adoptie onder de voogdij was van de openbare onderstand of van een OCMW of van een vergelijkbare instelling binnen de EER, of wees was van een voor het vaderland gestorven vader of moeder;
  • 3) het adoptiekind, vóór de leeftijd van 21 jaar, gedurende 3 achtereenvolgende jaren hoofdzakelijk van de adoptant, of van de adoptant en zijn partner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen;
  • 4) het kind geadopteerd is door een persoon van wie al de afstammelingen voor het vaderland gestorven zijn;”.

Punt b) van artikel 1.1.0.0.2, zesde lid, 5° VCF regelt nu dus de situatie van (feitelijke) stiefkinderen, en punt d) de situatie van geadopteerde (stief)kinderen, mét verwijzing naar de verwantschapsband die voortkomt uit gewone adoptie. Uit punt d), 1) blijkt nu duidelijk dat zowel het (gewoon) geadopteerde stiefkind als zijn/haar kinderen in aanmerking komen voor het voordeligste tarief.

In werking

Deze maatregel treedt in werking op 14 augustus 2015.

Bron:Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (Reparatiedecreet VCF) (art. 2)
Zie ook:Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 1.1.0.0.2)

Christine Van Geel

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  219