Enkel bij voortijdige vervanging van pacemaker nog papieren aanvraagformulier voor terugbetaling

Het Riziv heeft een nieuw formulier klaar voor de terugbetalingsaanvraag voor pacemakers. Het nieuwe formulier (F-Form-I-01) dient alleen nog voor de aanvraag van een tegemoetkoming in de voortijdige vervanging van implanteerbare hartstimulatoren en resynchronisatiehartstimulatoren, hun elektroden en implanteerbaar toebehoren. Dat formulier moet opgestuurd worden naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds binnen 90 kalenderdagen na de implantatie. Die stuurt het document dan door naar het College van geneesheren-directeurs dat over de terugbetaling beslist.

Voor eerste implantaties en vervangingen (die niet voortijdig zijn) en voor toevoeging of vervanging van een elektrode hoeft geen tegemoetkomingsaanvraag meer ingediend te worden bij het ziekenfonds. Het volstaat om de registratiecode te vermelden in de elektronische facturatie. De artsen moeten wel nog een aantal andere gegevens – over ziekenhuis, arts en patiënt – bezorgen aan het ziekenfonds. Daarvoor kan hetzelfde formulier F-Form-I-01 gebruikt worden.

De Verordening van 7 september 2015 treedt in werking op 1 oktober 2015.

Bron:Verordening van 7 september 2015 tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, BS 19 oktober 2015
Zie ook:Koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Ilse Vogelaere

Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Afkondigingsdatum : 07/09/2015
Publicatiedatum : 19/10/2015

Gepubliceerd op 21-10-2015

  66