Energieconsument moet schadevergoedingen zelf aanvragen (art. 3-4, 28 en 35 DB Energie)

Netbeheerders moeten een (kleine) forfaitaire vergoeding betalen aan de netgebruikers bij een laattijdige aansluiting van de elektriciteit, bij een laattijdige heraansluiting, en na een langdurige stroomonderbreking. De vergoedingen worden niet spontaan uitbetaald. De netgebruikers moeten ze expliciet aanvragen. Het Diversebepalingenbesluit energie zegt nu onder welke voorwaarden de energieconsumenten die vergoedingen kunnen aanvragen.

Aanvraagdossier

Het Diversebepalingenbesluit zegt dat de energieconsument zijn aanvraag tot vergoeding moet indienen bij de distributienetbeheerder binnen de 30 dagen na de uiteindelijke realisatie van de aansluiting of heraansluiting, of na het heropstarten van de stroomvoorziening na een langdurige stroomonderbreking. Zo niet, verliest hij het recht op vergoeding.

Het besluit zegt ook welke gegevens er in het aanvraagdossier moeten staan.

De netgebruiker heeft 60 dagen de tijd om de netgebruiker te laten weten dat diens aanvraag onontvankelijk of onvolledig is. Als het aanvraagdossier onvolledig is, staat de netbeheerder een regularisatietermijn toe van ten minste 30 dagen.

De netbeheerder moet de vergoeding binnen de 60 dagen na de indiening van het volledige aanvraagdossier uitbetalen.

Sinds 20 augustus

Deze bepalingen treden in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is op 20 augustus 2015.

‘Oude’ vergoedingen

Het Diversebepalingenbesluit voert ook een overgangsregeling in. De verplichting om de aanvraag tot vergoeding in te dienen binnen de 30 dagen na de realisatie van de laattijdige aansluiting of laattijdige heraansluiting, of binnen de 30 dagen na het heropstarten van de stroomvoorziening na een langdurige onderbreking, geldt enkel voor de aansluitingen, heraansluitingen en start-ups die plaatsvinden vanaf 20 augustus 2015. Voor oudere vergoedingen was er geen termijn bepaald. U kunt daarvoor nog steeds een aanvraag tot vergoeding indienen, maar dan moet u wel snel zijn. De aanvraagtermijn verstrijkt voor die oudere dossiers binnen de 30 kalenderdagen na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen. Dat is op 19 september 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie, BS 20 augustus 2015 (art. 3-4, 28 en 35, 1° DB Energie).

Carine Govaert

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie

Afkondigingsdatum : 10/07/2015
Publicatiedatum : 20/08/2015

Gepubliceerd op 27-08-2015

  69