Elektronische verzending doet intrede in tuchtprocedure statutair gemeentepersoneel

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken

De tuchtprocedure voor het statutair personeel van de Vlaamse gemeenten en OCMW’s wordt in een nieuw besluit gegoten. Fundamentele wijzigingen zijn er niet in vergelijking met de oude procedure. Hier en daar wel kleinere aanpassingen. We stippen er enkele aan.

Elektronische verzending

Belangrijke nieuwigheid is dat de elektronisch verzendingsmiddelen hun intrede doen in de tuchtprocedure.

Wanneer in de tuchtprocedure staat dat bepaalde zaken schriftelijk dienen te gebeuren – bv. de melding dat geen vervolging zal ingesteld worden – moet deze term ruim geïnterpreteerd worden. ‘Schriftelijk’ is elke vorm van kennisgeving of elektronische verwerking van gegevens die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt onder meer in dat de kennisgeving moet resulteren in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde. Bovendien moet er een bewijs zijn van de verwerking, van het tijdstip waarop ze is gebeurd en van de authenticiteit en integriteit van de verwerkte gegevens.

Wanneer de tuchtprocedure eist dat zaken dienen gemeld te worden via aangetekende brief of overhandiging tegen ontvangstbewijs, kan dit voortaan ook elektronisch gebeuren. Bijvoorbeeld bij de oproeping voor de hoorzitting. Elektronische verzending - ter vervanging van de aangetekende brief of het ontvangstbewijs - is wel alleen maar toegelaten als het personeelslid daar vooraf heeft mee ingestemd. Uiteraard zijn ook de andere eisen ook hier van toepassing. De elektronische verzending moet dus onder meer het bewijs opleveren van de verzending, het tijdstip van verzending en de authenticiteit en integriteit van de verzonden gegevens.

Nieuwe feiten

Andere nieuwigheid is dat de tuchtoverheid - wanneer ze kennis krijgt van nieuwe tuchtfeiten tijdens het tuchtonderzoek - kan beslissen om de nieuwe feiten aan het lopende tuchtonderzoek toe te voegen. De tuchtoverheid geeft dan aan de tuchtonderzoeker de opdracht om een aanvullend tuchtonderzoek te doen, een aanvullend tuchtverslag op te maken en een aanvullend tuchtdossier samen te stellen. De tuchtoverheid licht het betrokken personeelslid onmiddellijk in over haar beslissing om nieuwe feiten aan het lopende tuchtonderzoek toe te voegen.

Schriftelijk verweer

Voortaan krijgt het personeelslid iets minder tijd om een schriftelijk verweer in te dienen tegen de vervolging. Hij kan dit voortaan doen tot op de tweede werkdag voor de hoorzitting door de tuchtoverheid of de Beroepscommissie. Tot nu kon het tot op de dag voor de hoorzitting.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 20 juli 2108 treedt in werking op 1 januari 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire personeel van het lokaal bestuur en tot vaststelling van de werking, de samenstelling en de vergoeding van de leden van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken, BS 14 september 2018
Zie ook:
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (art. 198 e.v.)
Ilse Vogelaere
  207