Elektronische handtekening bij aanvraag octrooi of aanvullend beschermingscertificaat

Wie een uitvindingsoctrooi of een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen wil bekomen, kan daarvoor elektronisch een aanvraag indienen bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) via de procedures die op de pagina’s ‘Intellectuele Eigendom’ staan van de website van de FOD Economie.

De identiteit van de ondertekenaar en de integriteit van de mededelingen, commentaren en akten in die procedures worden gewaarborgd via de chipkaart die het Europees Octrooibureau ter beschikking stelt, en die wordt gebruikt volgens de regels van artikel 2 van het Uitvoeringsreglement van het Verdrag betreffende de verlening van Europese octrooien.

Wanneer de chipkaart gebruikt wordt in de context van informatica-toepassingen die niet ontwikkeld zijn door het Europees Octrooibureau, deelt de Belgische Dienst voor de Intellectuele Eigendom de gebruiksvoorwaarden van de chipkaart mee aan de gebruikers ervan.

In werking

Het KB van 31 augustus 2014 treedt in werking op 22 september 2014.

Het voert, wat de elektronische handtekening betreft, artikel I.14, 11° van het Wetboek van economisch recht uit.

Bron:Koninklijk besluit van 31 augustus 2014 betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht, BS 11 september 2014.
Zie ook: – Koninklijk besluit van 4 september 2014 ter uitvoering van de bepalingen betreffende de aanvullende beschermingscertificaten van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 11 september 2014 – art. 1– Koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, BS 6 december 1986 – art. 30quinquies– Wetboek van economisch recht – art. I.14, 11°Aanvraagformulier octrooi – Aanvraagformulier aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen – Aanvraagformulier aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen – Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, BS 12 juni 2014. – Wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014;Err. BS 27 juni 2014. – Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 12 juni 2014.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit betreffende de uitvoering, wat de elektronische handtekening betreft, van artikel I.14, 11°, van het Wetboek van economisch recht

Afkondigingsdatum : 31/08/2014
Publicatiedatum : 11/09/2014

Gepubliceerd op 15-09-2014

  107