Elektronische controlekaart voor werklozen

Met de ‘controlekaart volledige werkloosheid’ kan een werkloze online arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen en andere niet-vergoedbare dagen van de lopende werkloosheidsmaand invoeren. Op het einde van de maand kan men dan elektronisch de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering aanvragen.

Maar op de website van de Belgische sociale zekerheid is die nieuwe toepassing nog ‘onder constructie’. En toch treden de aanpassingen van het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 al in werking op 20 september 2014.

Werkloosheidsbesluit

Het werkloosheidsbesluit bepaalt voortaan dat men de verplichtingen om uitkeringen te kunnen krijgen, kan vervullen via een elektronische toepassing. Een alternatief voor de controlekaart.

De volledig werkloze moet zijn keuze bevestigen en hij zal zijn verplichtingen in dat geval enkel nog elektronisch kunnen nakomen. De keuze voor de elektronische weg geldt voor onbepaalde duur, maar ze kan wel worden herroepen via een gemotiveerde verklaring bij de uitbetalingsinstelling. De instelling zal die verklaring indienen bij het werkloosheidsbureau. De herroeping heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de verklaring door het werkloosheidsbureau.

De elektronische invoer van gegevens wordt gelijkgesteld met de vermelding van gegevens op de controlekaart. Zo voldoet de werkloze aan zijn verplichting om de controlekaart te ondertekenen door een elektronische bevestiging. Dit ten vroegste op de voorlaatste werkdag van de maand waarvoor de bevestiging wordt verricht. Maar in bepaalde gevallen kan de bevestiging ook vroeger gebeuren.

Er is sprake van een gelijkstelling maar dat neemt niet weg dat de werkloze nog bepaalde papieren verantwoordingsstukken moet kunnen voorleggen. Denk bijvoorbeeld aan het aanwezigheidsattest bij het volgen van een opleiding.

Kan de werkloze de melding van activiteit niet elektronisch doen – bijvoorbeeld omwille van technische problemen – dan moet hij een mail of een fax sturen, telefonisch contact opnemen, of zich persoonlijk aanmelden. Het werkloosheidsbureau maakt aan de werkloze een ontvangstbewijs van de melding over. Dat geldt ook voor andere gebeurtenissen die de vergoedbaarheid verhinderen. De werkloze kan ook een afwijking vragen van het gebruik van de elektronisch toepassing.

Let op! Om toegang te hebben tot de elektronische controlekaart moet men uiteraard aangesloten zijn bij een uitbetalingsinstelling. Dat is:

  • een overheidsinstelling (Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen); of
  • een uitbetalingsinstelling van een vakbond (ABVV, ACLVB of ACV).

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154, en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart, BS 10 september 2014
Zie ook: Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (Werkloosheidsbesluit)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, 136, 154, en 163bis en tot invoeging van een artikel 71ter in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering betreffende de procedure elektronische controlekaart

Afkondigingsdatum : 23/08/2014
Publicatiedatum : 10/09/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  113