Eindelijk klaarheid in innovatieve milieusubsidies voor lokale besturen

Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege, heeft zopas het ministerieel besluit gepubliceerd dat de voorwaarden vastlegt waaronder de lokale besturen dit jaar subsidies kunnen krijgen (of hadden kunnen krijgen) voor:

 1. investeringen ter preventie van afvalstoffen;
 2. investeringen in installaties voor afvalstoffenbeheer; en
 3. innovatieve projecten.

Preventie van afvalstoffen en installaties voor afvalstoffenbeheer

Voor deze investeringen is er nauwelijks iets veranderd. Het subsidieregime dat in 2013 gold, wordt verlengd én geldt voortaan voor onbepaalde duur. En bij de categorie ‘plaatsing van afvalbakken of andere recipiënten tegen zwerfvuil’ wordt de subsidie voortaan beperkt tot maximum 200 euro per afvalbak, plaatsingskosten inbegrepen.

In het Belgisch Staatsblad van 2 oktober kunnen we lezen dat deze bepalingen op 1 januari 2014 in werking zijn getreden…

Innovatieve projecten

De innovatieve projecten vormen een nieuwe categorie, die werd ingevoerd door een besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2014, gepubliceerd op 4 augustus.

Volgens dat besluit hebben de gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, provincies en provinciebedrijven voortaan recht op een overheidstussenkomst wanneer zij een innovatief project opzetten in samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam). Het project moet leiden tot een lagere milieudruk op het vlak van materiaalgebruik of -verbruik, en dit:

 • ofwel door het stimuleren van een duurzamer ontwerp;
 • ofwel door gebruik te maken van producten of diensten:
  • met meer en betere selectieve inzameling en recyclage, of
  • met een betere afzet van de recyclaten.

Voor deze subsidiemaatregel zou een specifiek subsidietraject uitgetekend worden bij ministerieel besluit. Dat ministerieel besluit is er nu. Maar wel rijkelijk laat. Want de lokale besturen moesten hun projectideeën tegen 1 april of 1 oktober overmaken aan de Ovam, terwijl het ministerieel besluit met de details pas op 2 oktober in het Staatsblad verscheen…

Het ministerieel besluit verduidelijkt vooreerst dat de Ovam elk jaar een bedrag van 500.000 euro zal uittrekken ter ondersteuning van innovatieve projecten. De Afvalstoffenmaatschappij komt voor exact 50% tussen in de kosten.

De aanvraagprocedure zelf start met een projectidee. Het projectidee-dossier bevat:

 • een identificatie van de aanvrager;
 • een korte beschrijving van het innovatieve project dat volgens het lokale bestuur potentieel heeft om te leiden tot een lagere milieudruk op het vlak van materialengebruik of -verbruik;
 • een duiding van het innovatieve karakter ervan;
 • een eerste raming van de kosten; en
 • een indicatie van de beoogde impact op het materialengebruik of –verbruik. De Ovam kan een sjabloon opleggen voor dat projectidee.

Vervolgens worden de projectideeën voorgelegd aan een expertencommissie. Die bestaat volgens het ministerieel besluit uit maximum 10 personen, die onderlegd zijn in stedelijke ontwikkeling, stedenbeleid, duurzaam materialenbeleid, milieu en duurzaamheid, ondernemerschap en economie, sociale innovatie of ondersteuning van lokale besturen. De expertencommissie zal de projectideeën rangschikken.

De best gerangschikte projecten worden dan overgemaakt aan een projectgroep met vertegenwoordigers van het lokale bestuur en van de Ovam, en worden daar verder uitgewerkt tot een compleet projectvoorstel. Een compleet projectvoorstel bevat minstens:

 • de administratieve gegevens van de projectaanvrager;
 • een gedetailleerde beschrijving van het project, met een overzichtelijk stappenplan van de geplande acties en de daaraan gekoppelde uitvoeringstermijnen;
 • de effecten die met het project beoogd worden op het vlak van materialengebruik en –verbruik;
 • een begroting van de totale kostprijs van het project, met een gedetailleerde raming;
 • schriftelijke afspraken over de taakverdeling tussen het lokale bestuur en de Ovam; en
 • de formele goedkeuring van het projectvoorstel door het lokale bestuur zelf, door de Ovam en door eventuele andere (private) partners.

Het projectvoorstel kan dan officieel ingediend worden.

Daarop beslist de minister van Leefmilieu al zij al dan niet een vaste belofte van toelage geeft.

Op basis van die vaste belofte van toelage kan het project uitgerold worden.

Na afloop stelt het lokale bestuur een eindrapport op. Het eindrapport moet volgens het MB een beschrijving bevatten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudies (als er een haalbaarheidsstudie werd uitgevoerd), van de uitgevoerde acties, van het doorlopen traject, en van de verkregen resultaten. Het rapport bevat ook de eindafrekening van de reëel gemaakte kosten. En een evaluatie van het project, met een indicatie of het mogelijk lijkt om het project op grote schaal te implementeren.

Het MB bevat in bijlage gedetailleerde Ovam-richtlijnen over hoe dit subsidiebesluit moet worden toegepast in de praktijk.

Het besluit gaat tot slot uitgebreid in op het type kosten dat in aanmerking komt voor subsidies. Het besluit bevat zelfs een tabel met een overzicht van de aanvaarbare kosten.

Met dank aan...

Tot slot moet het lokale bestuur in zijn externe communicatie vermelden dat het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Ovam. Op elke publicatie en op elke tekst moet ook het logo van de Ovam staan.

Op 1 januari en 12 oktober?

Het ministerieel besluit treedt grotendeels retroactief in werking. Dat geldt in elk geval voor de subsidies voor de preventie van afval en voor de installaties voor afvalstoffenbeheer. Die subsidieregimes krijgen uitwerking op 1 januari 2014.

En eigenlijk geldt de retroactiviteit ook voor de uitvoeringsbepalingen m.b.t. de innovatieve projecten. Het regeringsbesluit dat dit subsidieregime invoerde, trad op 14 augustus in werking, maar veel moest nog toen uitgeklaard worden in het huidige MB. Het onderdeel van het MB dat over de innovatieve projecten handelt, treedt – juridisch gezien – 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 12 oktober 2014. Maar op de website van de Ovam worden de lokale besturen al langer aangespoord om hun projectenideeën vóór 1 oktober 2014 in te dienen bij Elmer Willems van de Ovam, amb-hs-sub@ovam.be, tel. 015-284.296...

Bron:Ministerieel besluit van 22 mei 2014 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, BS 2 oktober 2014.
Zie ook:

Carine Govaert

Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd

Afkondigingsdatum : 22/05/2014
Publicatiedatum : 02/10/2014

Gepubliceerd op 03-10-2014

  120