Eigendomsvoorbehoud uit pandregister schrappen bij betaling (art. 318 Potpourri V)

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Wanneer verkopers hun eigendomsvoorbehoud laten registreren in het pandregister, moeten ze die registratie ook laten verwijderen wanneer de koper de prijs van het verkochte goed heeft betaald. Een gelijkaardige verplichting was al voorzien voor de pandhouder. Die moet de registratie van het pandrecht verwijderen als de gewaarborgde schuld betaald is.
Wanneer de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud niet laat verwijderen, kan de koper naar de rechter stappen om die verwijdering te vorderen. De rechter kan ook een schadevergoeding toekennen.
Artikel 318 van de vijfde Potpourri-wet treedt in werking op 3 augustus 2017. Concreet zal die nieuwe regel maar van kracht worden op 1 januari 2018, dag waarop de regels over het pandregister in werking treden.
Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017 (art. 318 Potpourri V)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (Boek III, Titel XVII, hoofdstuk 1 (art. 36)
Ilse Vogelaere
  355