Eerste 4 uitvoeringsbesluiten Wet Politioneel Informatiebeheer in Staatsblad

De eerste 4 uitvoeringsbesluiten bij de Wet Politioneel Informatiebeheer van 18 maart 2014 zijn in het Staatsblad verschenen. Het gaat over de KB’s die de voorwaarden vastleggen waaronder het Comité P (en zijn Dienst Enquêtes), het Comité I (en zijn Dienst Enquêtes) en het Controleorgaan COC rechtstreeks toegang krijgen tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). En over het KB met de voorwaarden die gelden bij de mededeling van operationele politiële persoonsgegevens en informatie aan Interpol, haar Secretariaat-generaal, haar leden en haar Informatiesysteem.

De eerste 3 besluiten geven duiding bij de manier waarop de controleorganen toegang krijgen tot de opgeslagen politionele informatie. Transparantie die in de oude regelgeving ontbreekt, maar wel gevraagd wordt in de Grondwet, de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de Wet op het Politieambt.

Uitgangspunten toegangsregels

De personeelsleden van de 3 controleorganen hebben rechtstreeks toegang tot de ANG onder bepaalde voorwaarden. Die zijn opgesteld op basis van

  • de behoefte om te kennen;
  • de categorieën van personeelsleden die op basis van de uitoefening van hun opdrachten over een rechtstreekse toegang beschikken;
  • de geautomatiseerde verwerkingen die uitgevoerd worden op basis van de gegevens en informatie van de ANG; en
  • de verplichting tot naleving van het beroepsgeheim door alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks kennisnemen van de gegevens en informatie van de ANG en de veiligheidsmaatregelen.

Nood aan informatie

De personeelsleden van het Comité P, de Dienst Enquêtes P, het Comité I, de Dienst Enquêtes I en het Controleorgaan COC hebben de informatie uit de ANG nodig om hun wettelijke opdrachten te kunnen uitvoeren.

Maar ze krijgen alleen toegang tot de ANG wanneer ze een specifieke opleiding hebben gevolgd. De praktische details met betrekking tot die opleiding zullen worden vastgelegd in protocolakkoorden. Alle controleorganen moeten een afzonderlijk akkoord afsluiten met de directie die de toegang tot de ANG beheert. Dat akkoord zal ook de functionele en technische regels in verband met de toegang tot de ANG concretiseren.

Het personeel van de controleorganen moet iedere raadpleging van de ANG afdoende motiveren. Bovendien moet elke verwerking worden opgelijst en gedurende 10 jaar worden bewaard. De controleorganen moeten ook een gegevensbank aanleggen met daarin de gegevens en informatie van de ANG die verwerkt werden in het kader van hun opdrachten.

Verplichte lijst personeel

Het Comité P, het Comité I en het Controleorgaan COC zijn verplicht om een actuele lijst bij te houden van personeel dat toegang heeft tot de ANG. Die lijst bevat de namen, voornamen, geboortedata, graden en functies van de vermelde personen. Maar ook de specifieke reden die hun toegang rechtvaardigt.

De controleorganen moeten de lijsten en alle latere wijzigingen aan de Privacycommissie bezorgen en aan de directie die de toegang tot de ANG beheert. Verder zijn ze verplicht om regelmatig de conformiteit van hun personeel te controleren. Bij schending van de regels, wordt de toegang van het betrokken personeelslid ingetrokken.

Beroepsgeheim

De personeelsleden moeten er zich schriftelijk toe verbinden te waken over de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe ze toegang hebben. Die verbintenis wordt toegevoegd aan hun persoonlijk dossier. Bovendien spelen in deze materie de regels van het beroepsgeheim.

Gegevens meedelen aan een publieke overheid kan alleen wanneer dat gerechtvaardigd is in het kader van de wettelijke opdrachten van het betrokken controleorgaan.

Veiligheidsconsulent

De 3 controleorganen wijzen een ieder een ‘consulent voor de veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ aan die

  • het veiligheidsbeleid moet afstemmen op de nieuwe regels. De consulent zal een luik opnemen in het beleid over de toegang tot de ANG en de mededeling van gegevens aan een publieke overheid;
  • in contact staat met de Privacycommissie over de verwerking van de gegevens uit de ANG;
  • incidenten die mogelijk de integriteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de ANG of de in dit informatiesysteem opgenomen meegegeven in gevaar brengen, meedeelt aan zijn collega-consulent die werd aangewezen door de directie die de toegang tot de ANG beheert.

Beveiliging werkstations

De werkstations die zorgen voor de rechtstreekse toegang tot de ANG moeten adequaat beveiligd worden. De controleorganen zijn verplicht om bij de uitwerking van die veiligheidsmaatregelen de veiligheidsconsulent die werd aangewezen door de directie die de toegang tot de ANG beheert, te raadplegen. De veiligheidsmaatregelen worden ook opgenomen in het protocolakkoord.

30 november

De KB’s van 30 oktober 2015 treden allemaal in werking op 30 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015. Bron:Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Controleorgaan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015. Bron:Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt, BS 20 november 2015. Bron:Koninklijk besluit van 30 oktober 2015 betreffende de voorwaarden verbonden aan de mededeling van persoonsgegevens en informatie door de Belgische politiediensten aan de leden van Interpol en Interpol, BS 20 november 2015.
Zie ook Wet van 18 maart 2014 betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering, BS 28 maart 2014. (‘Wet Politioneel Informatiebeheer’)

Laure Lemmens

Koninklijk besluit betreffende de rechtstreekse toegang van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten en van de Dienst Enquêtes ervan tot de gegevens en de informatie van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt

Afkondigingsdatum : 30/10/2015
Publicatiedatum : 20/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  175