E-sigaret: model voor kennisgeving gepubliceerd

Ministerieel besluit tot vaststelling van een gemeenschappelijk model voor de kennisgeving van elektronische sigaretten en navulverpakkingen

De regulering van de elektronische sigaret omvat onder andere een notificatieverplichting bij het Directoraat-generaal van de FOD Volksgezondheid.
Het model voor de indiening van de informatie is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daartoe moet de fabrikant of de invoerder eerst een identificatienummer aanvragen. Het is ook de bedoeling dat elk betrokken product een e-sigaret-ID (EC-ID) krijgt.

Notificatie

Sinds 17 januari 2017 is het gebruik en de verkoop van elektronische sigaretten in België geregeld. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/40 over tabaks- en aanverwante producten, al moeten we er wel op wijzen dat een ander KB het gebruik van e-sigaretten al regelde. Maar de uitvoering van dat KB werd geschorst door de Raad van State.
Een belangrijk onderdeel is de notificatie. De notificatievoorschriften werden recent nog aangepast. Meer bepaald in verband met vertrouwelijke informatie.
Het gaat om een kennisgeving bij de dienst van de FOD Volksgezondheid wanneer men de producten in de handel wil brengen. De kennisgeving bevat, naargelang het een elektronische sigaret of een navulverpakking betreft, specifieke informatie. Die informatie komt op een voor de consument toegankelijke website terecht. Maar de dienst houdt daarbij wel rekening met de noodzaak om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Model

Het basis-KB heeft de bevoegde minister de kans gegeven om het model te preciseren dat men moet gebruiken voor de indiening en het voor het publiek toegankelijk maken van de informatie. Dat is nu gebeurd. Ook de manier waarop de informatie wordt bezorgd, komt aan bod in het ministerieel besluit van 15 mei 2017. Het ‘gemeenschappelijk model voor de kennisgeving van elektronische sigaretten en navulverpakkingen’ zit in bijlage.
Logischerwijs heeft Europa ook hier de lijnen uitgezet. Het gaat een omzetting van het uitvoeringsbesluit 2015/2183 (tot vaststelling van een gemeenschappelijk format).

Modaliteiten

Verder gelden volgende modaliteiten:
  • De fabrikanten en invoerders van elektronische sigaretten en navulverpakkingen gebruiken dit model om de informatie (omtrent notificatie) in te dienen, met inbegrip van wijzigingen en het uit de handel nemen. Ze gebruiken daarvoor een ‘gemeenschappelijk elektronisch portaal’.
  • Voordat de fabrikant of invoerder voor het eerst informatie indient, vraagt hij een identificatienummer (submitter ID) aan, dat wordt gegenereerd door de beheerder van het portaal. Voor alle latere indieningen en in alle latere correspondentie.
  • De fabrikant of invoerder dient op vraag een document in met de identificatie van de onderneming en de authenticatie van de activiteiten (in overeenstemming met de Belgische wetgeving).
  • Op basis van het submitter ID kent de fabrikant of invoerder aan elk op te geven product een e-sigaret-ID (EC-ID) toe.
  • Bij het indienen van informatie over producten met dezelfde samenstelling en hetzelfde ontwerp maken fabrikanten en invoerders, voor zover mogelijk, gebruik van dezelfde EC-ID (leden van een groep), ongeacht het merk, het subtype en het aantal markten. Indien dat niet mogelijk is, verstrekt men, voor zover mogelijk, ten minste de verschillende EC-ID's die aan de producten zijn toegewezen.
Voor alle duidelijkheid. Een ‘elektronische sigaret’ wordt omschreven als een product dat gebruikt kan worden voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk, of een onderdeel van dat product, waaronder een patroon, een reservoir en het apparaatje zonder patroon of reservoir. Elektronische sigaretten kunnen bestemd zijn om te worden weggeworpen of middels een navulverpakking en een reservoir navulbaar zijn, of herlaadbaar zijn met een patroon voor eenmalig gebruik.

In werking

Het ministerieel besluit van 15 mei 2017 treedt in werking op 9 juli 2017. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron: Ministerieel besluit van 15 mei 2017 tot vaststelling van een gemeenschappelijk model voor de kennisgeving van elektronische sigaretten en navulverpakkingen, BS 29 juni 2017
steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer
  249