Driejaarlijkse evaluatie voor ambtsdragers Raad van State

Het evaluatiesysteem voor ambtsdragers bij de Raad van State wordt gemoderniseerd. Evaluaties zullen voortaan om de drie jaar plaatsvinden, functioneringsgesprekken jaarlijks. Persoonlijkheid, professionele en organisatorische vaardigheden, de kwaliteit van de geleverde diensten en materiekennis gelden als pijlers. De wijziging maakt deel uit van de hervorming van de Raad van State.

Het KB van 25 april 2014 preciseert in 4 bijlagen de evaluatiecriteria voor de leden van de Raad van State, van het Auditoraat, van het Coördinatiebureau en van de Griffie. Aan elk van de criteria worden gedragsindicatoren verbonden die gerangschikt worden in 2 categorieën: de algemene indicatoren en die welke eigen zijn aan het adjunct-mandaat.

Die criteria worden in eerste instantie beoordeeld tijdens de functioneringsgesprekken. Die vinden minstens één keer per jaar plaats. In principe op initiatief van de evaluatoren. Maar de geëvalueerden kunnen ook vragen om een gesprek en zelfs meerdere gesprekken. Ieder gesprek eindigt met de opmaak van een verslag. Dat verslag vormt samen met het activiteitenverslag dat iedere ambtsdrager (m.u.v. de korpsoversten) op het einde van de driejaarlijkse cyclus moet opmaken, de basis voor de eindevaluatie. Die leidt tot de vermelding ‘goed’, ‘te ontwikkelen’ of ‘onvoldoende’. Een onvoldoende wordt alleen toegekend bij een ‘kennelijk ondermaats functioneren’.

In het nieuwe systeem worden evaluatie en functioneringsgesprekken duidelijk van elkaar gescheiden. Bedoeling is om snel disfuncties op te sporen, maar ook regelmatig de positieve punten van de betrokkene aan te snijden. Evaluatie is in essentie dus een positief proces dat een beter functioneren van alle leden en de organisatie in zijn geheel nastreeft. Er zijn alleen negatieve gevolgen in geval van manifest ondermaats presteren.

Het KB van 25 april 2014 is op 30 augustus in werking getreden, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels en de criteria voor de evaluatie van de ambtsdragers van de Raad van State, BS 20 augustus 2014.
Zie ook Wet van 20 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State, BS 3 februari 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels en de criteria voor de evaluatie van de ambtsdragers van de Raad van State

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 20/08/2014

Gepubliceerd op 15-09-2014

  149