Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2016

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2016 zijn op 17 december in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Afgevlakte index

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden elk jaar geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november.

Dit jaar moeten we er rekening mee houden dat de afgevlakte gezondheidsindex geblokkeerd is op het niveau van maart 2015 – namelijk: 100,66 punten. Met de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid heeft de wetgever immers een indexsprong opgelegd en die wordt ruim toegepast. Zo bepaalt de wetgever dat de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen ‘in alle wettelijke en reglementaire bepalingen, in alle bepalingen van individuele en collectieve arbeidsovereenkomsten, in alle andere akkoorden tussen werkgever en werknemer en in alle eenzijdige beslissingen van de werkgever die voorzien in een koppeling aan een prijsindex’.

Plafonds

De basisbedragen uit het Gerechtelijk Wetboek worden aangepast met volgende formules, rekening houdend met de afgevlakte gezondheidsindex van de maand november 2015:

  1. (27.000 : 40,3399) x 166,75/104,03 = 1072,843047 euro
  2. (29.000 : 40,3399) x 166,75/104,03 = 1152,312902 euro
  3. (32.000 : 40,3399) x 166,75/104,03 = 1271,517685 euro
  4. (35.000 : 40,3399) x 166,75/104,03= 1390,722468 euro

Het niet voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte van het inkomen mag in 2016 met 65,73044387 euro – dat is 50 x 138.31/105,21 - verhoogd worden per kind ten laste.

De bedragen worden afgerond tot op de hogere euro, namelijk: 1.073 euro, 1.153 euro, 1.272 euro, 1.391 euro en 66 euro. Die ‘plafonds’ gelden vanaf 1 januari 2016, want het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de nieuwe bedragen van kracht worden vanaf 1 januari van het jaar volgend op hun aanpassing.

Beroepsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Netto maandinkomen in 2016 (in euro)Netto maandinkomen in 2015 (in euro)
0%Tot 1.073Tot 1.069
20%1.073 – 1.1531.069 – 1.148
30%1.153 – 1.2721.148 – 1.267
40%1.272 – 1.3911.267 – 1.386
100%Meer dan 1.391Meer dan 1.386

Vervangingsinkomsten

Vatbaar voor beslag of overdracht Netto maandinkomen in 2016 (in euro)Netto maandinkomen in 2015 (in euro)
0%Tot 1.073Tot 1.069
20%1.073 – 1.153 1.069 – 1.148
40%1.153 – 1.3911.148 – 1.386
100%Meer dan 1.391Meer dan 1.386

Inkomsten van kinderen

Kinderen van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht kunnen maar als kinderen ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder specifieke drempelbedragen blijven. Ook die drempels worden elk jaar geïndexeerd en die bedragen zijn ook verschenen in het Belgisch Staatsblad. Men houdt ook hier rekening met de afgevlakte gezondheidsindex. En met de conversiecoëfficiënten die de FOD Economie gepubliceerd heeft.

Het deel van het loon dat beschermd is tegen loonoverdracht of loonbeslag is hoger als de betrokkene kinderen ten laste heeft. Kinderen zijn in principe maar ten laste als ze geen eigen inkomsten hebben. Maar de wetgever laat toe dat kinderen nog als ten laste worden beschouwd als hun eigen inkomsten onder de volgende drempels blijven in 2016:

Toegelaten eigen inkomsten van kinderen (bedragen in euro)

 20162015
Samenwonende3.0423.031
Alleenstaande4.3944.377
Gehandicapt kind5.5715.550

Het bericht met die nieuwe bedragen heeft uitwerking met ingang van 1 december 2015. Maar de nieuwe bedragen worden van kracht op 1 januari 2016.

Voor de uitvoering van de bepalingen over loonoverdracht en loonbeslag wordt als een ‘kind ten laste’ beschouwd: elke persoon die de volle leeftijd van 25 jaar niet heeft bereikt of die onder het statuut van de verlengde minderjarigheid valt, voor wie de titularis van de in beslaggenomen of overgedragen inkomsten – ingevolge een verwantschap in de eerste graad of in de hoedanigheid van zorgouder – op substantiële wijze voorziet in de kosten van huisvesting, onderhoud of opvoeding.

Bron:- Koninklijk besluit van 14 december 2015 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 17 december 2015 Bron:- Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 17 december 2015
Zie ook: — Koninklijk van 19 december 2014 besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, BS 24 december 2014 (bedragen 2015)— Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409, § 1, vierde lid, en 1409, § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn, BS 12 januari 2015 (bedragen 2015)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek

Afkondigingsdatum : 14/12/2015
Publicatiedatum : 17/12/2015

Gepubliceerd op 18-12-2015

  118