Dieselprijs gezakt tot laagste peil in 5 jaar, bijzondere accijns op diesel blijft stijgen

Op 12 december 2015 daalde de maximumprijs, exclusief btw, van gasolie (diesel) van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg (richtproduct) - die wordt gebruikt als motorbrandstof - met 0,02810 euro per liter. Daarmee bereikt de dieselprijs zijn laagste peil in 5 jaar.

De nieuwe tarieven van de bijzondere accijns zijn op 12 december 2015 gestegen:

  • van 253,7914 euro tot 266,7814 euro per 1.000 liter bij 15° C voor de gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg;
  • van 238,6561 euro tot 251,6461 euro per 1.000 liter bij 15° C voor de gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg.

Door de verhoging van de bijzondere accijns op diesel komen de prijs van diesel en benzine korter bij mekaar.

Ter herinnering

Het tarief van de bijzondere accijns voor gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 (laagzwavelige en hoogzwavelige diesel), die wordt gebruikt als motorbrandstof, zal in de periode:

  • van 1 november 2015 tot en met 31 december 2016 stijgen met maximum 33,29 euro per 1.000 liter bij 15 °C;
  • van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 stijgen met maximum 34,60 euro per 1.000 liter bij 15 °C, en
  • van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 stijgen met maximum 50,00 euro per 1. 000 liter bij 15 °C,
volgens de hiernavolgende procedure.

De bijzondere accijns zal worden verhoogd vanaf de eerste en bij elke vermindering van de maximumprijs vastgesteld door de programmaovereenkomst over de verkoopprijzen van de aardolieproducten afgesloten tussen de Belgische Staat en de petroleumsector. Daarbij wordt telkens rekening gehouden met het feit dat de verhoging van de bijzondere accijns slechts de helft van de verlaging van het maximum van de prijs, exclusief btw, van de richtproducten vermeld in de programmaovereenkomst mag bedragen, waarbij de jaarlijkse verhoging de hierboven vermelde bedragen niet mag overschrijden.

Deze procedure is niet meer van toepassing vanaf het moment dat de accijnzen op de richtproducten voor benzine en gasolie gelijk zijn.

Naar aanleiding van elke verlaging van de maximumprijs die een verhoging van de bijzondere accijns tot gevolg heeft, publiceert de minister van Financiën een officieel bericht in het Belgisch Staatsblad. Dat bericht vermeldt het bedrag van de maximumprijs, exclusief btw, het nieuwe tarief van de bijzondere accijns en de datum van inwerkingtreding.

Bron:Officieel Bericht. FOD Financiën. Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49, BS 11 december 2015.
Zie ook:– Officieel Bericht. FOD Financiën. Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49, BS 4 december 2015. – Programmawet van 27 december 2004, BS 31 december 2014; err., BS 18 januari 2005 (art. 419, f), i) en art. 420, § 3, 1°)

Christine Van Geel

Verhoging van de bijzondere accijns op gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49

Afkondigingsdatum : 11/12/2015
Publicatiedatum : 11/12/2015

Gepubliceerd op 17-12-2015

  147