Dienst voor de Intellectuele Eigendom: nieuwe regels en vergoedingen voor aflevering van documenten en info over octrooien vanaf 1 november 2020

Koninklijk besluit betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) heeft zijn regels en de vergoedingen voor het verstrekken van documenten en informatie inzake industriële eigendom aangepast.

De nieuwe tarieven en regels staan in het KB van 21 september 2020.
Ze gelden vanaf 1 november 2020.

Aflevering reproducties

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) bij de FOD Economie levert op aanvraag reproducties af van:
 • de Belgische, Europese en buitenlandse octrooien, en van de gepubliceerde octrooiaanvragen;
 • de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen;
 • uittreksels der registers van de Belgische en Europese octrooien;
 • uittreksels der verzamelingen van octrooien en van octrooiaanvragen;
 • elk document of gegeven dat de DIE ter beschikking stelt van het publiek.

Voor de reproductie van deze documenten vraagt de DIE vanaf 1 november 2020 een vergoeding van 0,50 euro per blad.

Eensluidend verklaring reproductie

Op aanvraag van een belanghebbende verklaart de directeur van de DIE, of zijn gemachtigde, de reproductie van de volgende documenten voor eensluidend:
 • de Belgische octrooiaanvragen;
 • de Belgische octrooien;
 • de vertalingen, ingediend bij de DIE, van de conclusies van gepubliceerde Europese octrooiaanvragen en van Europese octrooien die in België van kracht zijn of geweest zijn;
 • de internationale octrooiaanvragen waarvoor de DIE is opgetreden als ontvangend bureau;
 • de aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen;
 • de aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen.

Eensluidend verklaarde reproducties dragen op de eerste bladzijde het zegel van de DIE.

Vanaf 1 november 2020 betaalt de aanvrager voor een eensluidend verklaring een vergoeding van 5 euro.

Attesten octrooien

Op schriftelijke aanvraag, levert de DIE schriftelijk inlichtingen en attesten af met betrekking tot bepaalde Belgische octrooien of Europese octrooien die België aanwijzen.

Voor deze aanvragen moet de aanvrager vanaf 1 november 2020 een vergoeding van 12 euro per octrooi betalen.

Kopiëren en downloaden documenten

Het kopiëren en het downloaden van in het register gepubliceerde documenten blijft gratis.

Opzoeken octrooien

De DIE doet voor belanghebbenden opzoekingen naar octrooien en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien.

Voor deze opzoekingen en ondervragingen vraagt de DIE vanaf 1 november 2020 een vergoeding van 2 euro per minuut.

Betaling vergoedingen

De betaling van de vergoedingen kan gebeuren:
 • door overschrijving op de bankrekening van de DIE, of
 • via een daartoe bij de DIE verstrekte elektronische betaling.

De belanghebbenden kunnen ook een voorschot storten op de bankrekening van de DIE, die een lopende rekening op hun naam opent. Via deze rekening kunnen ze dan al hun toekomstige aanvragen betalen.

Elke betaling bevat de aanduiding van de naam van de persoon die ze verricht, en de gegevens waarmee de DIE het voorwerp van de betaling kan identificeren.

De vergoedingen die ten onrechte werden betaald, worden in hun geheel terugbetaald.

In werking

Het KB van 21 september 2019 treedt in werking op 1 november 2020.

Het heft vanaf dan ook volgende akten volledig op:
 • het “KB van 31 mei 1994 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en gegevens inzake industriële eigendom”;
 • het “MB van 6 juli 1994 tot vaststelling van de vergoeding verschuldigd voor opzoekingen naar octrooidocumenten en ondervragingen van gegevensbanken van octrooien in de Dienst voor de industriële eigendom”.

Bron: Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom, BS 5 oktober 2020.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  110