Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels wordt opgericht

Er wordt een Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (DIBISS) opgericht. De oprichtingswet van 12 mei 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

De dienst past binnen de hervorming van het stelsel van de overzeese sociale zekerheid. Bedoeling is om de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid (DOSZ) en de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO) te integreren. Beide entiteiten zullen samengaan in de nieuw opgerichte dienst. Men heeft het over een ‘fusie-integratie’.

De nieuwe benaming geeft aan dat het om ‘bijzondere socialezekerheidsstelsels’ gaat, in afwijking van het algemene werknemersstelsel. De bijzondere stelsels vallen immers buiten het algemeen beheer van de sociale zekerheid van de werknemers.

De integratie impliceert dat de taken, personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen van de bestaande entiteiten worden overgedragen naar de nieuwe instelling, die paritair wordt beheerd.

Daarbij worden alle taken van de nieuwe instelling ondergebracht in één tekst. En alle vastbenoemde personeelsleden die voor het RSZPPO en het DOSZ werken, zullen vanaf 1 januari 2015 worden overgeheveld naar DIBISS, met behoud van verworven rechten volgens het ‘rugzakprincipe’. De personeelsleden met een arbeidsovereenkomst behouden, na ondertekening van een aanhangsel bij hun arbeidsovereenkomst, de voorwaarden van hun arbeidsovereenkomst.

DIBISS zal bestaan uit 5 paritair samengestelde beheercomités, in functie van de opdracht:

  • ‘Beheerscomité van de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke besturen’
  • ‘Beheerscomité van de Overzeese Sociale Zekerheid’
  • ‘Algemeen Beheerscomité van de Dienst’
  • Beheerscomité ‘Maribel’
  • ‘Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst’

Het dagelijks beheer van DIBISS zal in handen zijn van een administrateur-generaal en een adjunct-administrateur-generaal, die elk tot een andere taalrol behoren. De supportdiensten zullen voor alle operationele diensten van de nieuwe structuur werken. Dat levert schaalvoordelen op.

Er zijn overgangsbepalingen die ervoor zorgen dat er geen juridische lacunes zijn. Op die manier vermijdt men elke onderbreking in de werking van de gefuseerde instellingen en in de vervulling van de aan de DIBISS overgedragen opdrachten.

Bron:Wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, BS 10 juni 2014

Steven Bellemans

Wet tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels

Afkondigingsdatum : 12/05/2014
Publicatiedatum : 10/06/2014

Gepubliceerd op 13-06-2014

  195