Departementen RW0 en LNE verdwijnen uit Vlaamse decreten

Decreet houdende omvorming van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie naar het beleidsdomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving

De oude ministeries, beleidsdomeinen en departementen die te maken hadden met Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) enerzijds, en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) anderzijds, werden eerder dit jaar geïntegreerd in één groot ministerie, beleidsdomein en departement ‘Omgeving’. De decreetgever voert de naamswijziging naar ‘Omgeving’ nu door in 17 decreten – waaronder het omgevingsvergunningsdecreet, het SERV-decreet, het oppervlaktedelfstoffendecreet, het onroerenderfgoeddecreet en het DBRC-decreet – en 2 codexen – het DABM en de VCRO.
Terzelfder tijd worden alle verwijzingen naar specifieke afdelingen, zoals de afdeling Lucht (‘afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging’), de afdeling milieuvergunningen, of Albon ( ‘afdeling bevoegd voor natuurlijke rijkdommen’) vervangen door een algemene verwijzing naar ‘het departement’. Zo hoeft de decreetgever de decreten niet meer aan te passen telkens de interne opdeling van ‘Omgeving’ wijzigt. Maar voor de klanten van de afdelingen wordt het er niet eenvoudiger op, want bij wie moet u voortaan terecht met een specifieke vraag?
De integratie van RWO en LNE leidt ook tot wijzigingen in de vertegenwoordiging van de beide voormalige departementen in diverse raden en commissies, zoals de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM), de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC), of de projectgrindwinningscomités.
En vanaf nu is er nog maar één leidend ambtenaar die beroep kan instellen tegen het al of niet afleveren van een omgevingsvergunning, en dat is de leidend ambtenaar van het departement Omgeving (of zijn gemachtigde). Zodra de socio-economische vergunning geïntegreerd is in de omgevingsvergunning, zal ook de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VAIO) die bevoegdheid hebben.
Van toepassing:
  • Vlaams gewest.
  • Juridisch gezien: vanaf 7 december 2017. Ook al heeft de integratie van RWO en LNE uitwerking sinds 1 april 2017.
  • Met overgangsbepalingen (o.m. wat de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten betreft).
Bron: Decreet van 27 oktober 2017 houdende omvorming van het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie naar het beleidsomein Omgeving en van de betrokken departementen naar het Departement Omgeving, BS 27 november 2017.
Zie ook:
Carine Govaert
  416