Definitie ‘gekwalificeerde elektronische handtekening’ in Burgerlijk Wetboek geactualiseerd (art. 315 Potpourri V)

Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie

De gekwalificeerde elektronische handtekening die door een openbaar ambtenaar wordt gebruikt voor authentieke akten in gedematerialiseerde vorm (artikel 1317 Burgerlijk Wetboek) moet voldoen aan de bepalingen van Verordening 910/2014. Basis is dus niet langer de ‘Wet Elektronische Handtekeningen van 9 juli 2001’. Die wet werd immers opgeheven door de wet van 21 juli 2016 die verordening 910/2014 omzet in nationaal recht.
Een nieuwe, actuele definitie dus. Al blijft de bepaling die stelt dat de hoedanigheid van de ondertekenaar steeds moet kunnen worden gecontroleerd aan de hand van een bij wet bepaalde authentieke gegevensbank, wel behouden. Zij het met de melding dat het gaat om de ondertekenaar die gebruik maakt van een gekwalificeerde elektronische handtekening.
Potpourri V wijzigt artikel 1317 van het Burgerlijk Wetboek. In werking: 3 augustus 2017 (10 dagen na publicatie).
Bron: Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 24 juli 2017. (art. 315 Potpourri V)
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  446