Defensie krijgt toegang tot Centraal Strafregister

Vanaf 28 maart 2016 hebben heel wat personeelsleden van de algemene directie ‘Human Resources’ bij Defensie rechtstreeks toegang tot het Centraal Strafregister. Daardoor krijgen ze een beeld van alle veroordelingen van militairen en kandidaat-militairen.

Momenteel moet HR zich bij selecties baseren op uittreksels uit het strafregister. Maar die zijn vaak niet up-to-date omdat er soms maanden tijd verloopt tussen het voorleggen van het uittreksel en de effectieve inlijving. Bovendien heeft Defensie sinds de afschaffing van de militaire hoven en rechtbanken in vredestijd geen zicht meer op de veroordelingen die militairen tijdens hun loopbaan oplopen. Dat terwijl sommige veroordelingen aanleiding kunnen geven tot het nemen van statutaire maatregelen. Rechtstreeks toegang tot het Centraal Strafregister moet deze problemen verhelpen.

Selectie

In het licht van de selectieprocedure krijgt in eerste instantie de Commandant van de Dienst Onthaal en Oriëntering binnen de algemene directie Human Resources toegang tot de gegevens die opgenomen zijn in het Centraal Strafregister. Maar ook de personeelsleden van de Dienst Onthaal en Oriëntering die de commandant bij naam en schriftelijk aanwijst, worden gemachtigd tot rechtstreekse toegang, gelet op de functie die ze uitoefenen. Al is de machtiging beperkt tot de aangewezen personeelsleden met een graad van officier of een graad van niveau A.

Zij mogen trouwens niet àlle informatie uit het Centraal Strafregister raadplegen. Ze krijgen alleen toegang tot de veroordelingen tot criminele straffen, de veroordelingen tot een correctionele gevangenisstraf van meer dan of gelijk aan 3 maanden en de veroordelingen tot een verval of een ontzetting van de rechten.

Tucht

In het kader van de tuchtprocedure, wordt toegang verleend tot het Centraal Strafregister aan de tuchtoverheid binnen de algemene directie Human Resources. Maar alleen tot de veroordelingen en de rechterlijke beslissingen. Dezelfde machtiging geldt voor het personeel van de algemene directie Human Resources die de tuchtoverheid bij naam en schriftelijk heeft aangewezen, gelet op de functie die ze uitoefenen en voor zover ze bekleed zijn met een graad van officier of een graad van niveau A.

Wettelijke beperkingen

Ondanks de machtiging tot toegang gelden een aantal wettelijke beperkingen. Artikel 594 van het Wetboek van Strafvordering staat bijvoorbeeld niet toe dat toegang wordt verleend tot veroordelingen waarvoor amnestie is verleend of veroordelingen en rechterlijke beslissingen die zijn uitgesproken op grond van een opgeheven wetsbepaling, op voorwaarde dat de strafbaarheid van het feit is opgeheven. Maar ook arresten van herstel in eer en rechten en veroordelingen waarop dat herstel in eer en rechten betrekking heeft, beslissingen tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling en tot probatie- opschorting of tot vaststelling van het verval van de strafvordering met toepassing van de verruimde minnelijke schikking en de beslissingen die veroordelen tot een werkstraf behoren tot deze uitzondering.

28 maart 2016

Het KB van 2 februari 2016 treedt in werking op 28 maart, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 2 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister, BS 18 maart 2016.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister

Afkondigingsdatum : 02/02/2016
Publicatiedatum : 18/03/2016

Gepubliceerd op 22-03-2016

  111