Decreet legt fundament voor digitale gebouwenpas

Decreet betreffende de gebouwenpas

Al wie een zakelijk recht heeft op een onroerend goed, zal in de toekomst de gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie over dat gebouw of terrein én zijn omgeving online kunnen opvragen bij de Vlaamse overheid via een éénloketfunctie: de ‘gebouwenpas’. Op dit ogenblik is de informatie over attesten, keuringen, vergunningen en technische gegevens van gronden en gebouwen opgeslagen in verschillende databanken bij het departement Omgeving, de OVAM, het Vlaams Energieagentschap, het agentschap Wonen-Vlaanderen,... en die databanken zijn niet met elkaar verbonden. Wie informatie wil over een onroerend goed, moet dus elke databank apart bevragen om te weten of er een bodemattest werd afgeleverd voor het gebouw, wat de EPC-waarde van het gebouw is, of er recent een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige ingreep werd afgeleverd, of het gebouw in overstromingsgevoelig gebied ligt, of het om een ‘beschermd gebouw’ gaat, of er recent een keuringsattest werd opgesteld voor de elektriciteit, enz.
De gebouwenpas moet daar eenheid in brengen. Met een decreet van 30 november 2018 legt het Vlaams Parlement daarvoor de basis. Voor de concrete uitwerking is het wachten op de Vlaamse regering.
Naar verluidt wordt de gebouwenpas stapsgewijs ingevoerd.

Van woningpas naar gebouwenpas

In eerste instantie komt er enkel een woningpas voor woningen.
De eigenlijke gebouwenpas – waarin ook de niet-residentiële gebouwen zijn opgenomen – zal voor een latere fase zijn.

In de woning-/gebouwenpas zal gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie opgenomen worden. Zoals: ‘attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, open data, die beschikbaar zijn in verschillende databanken van de Vlaamse overheid’.
Wát gebouw- en grondgebonden informatie is, is min of meer duidelijk, maar ‘omgevingsgebonden informatie’ klinkt wel erg ruim. Volgens een toelichting van de Vlaamse regering gaat het hier om ‘de percelen in de buurt, waarvan de grondgebonden informatie invloed kan hebben op het gebouw in kwestie’. De toelichting geeft ook enkele voorbeelden van grondgebonden en omgevingsgebonden gegevens:
  • grondgebonden: stedenbouwkundige voorschriften, beschermingen inzake onroerend erfgoed, ligging in habitatgebied, ligging in overstromingsgevoelig gebied,…
  • omgevingsgebonden: ligging ten opzichte van openbaar vervoershaltes, ligging ten opzichte van habitatgebied, afstand van voorzieningen als scholen of winkels, statuut van de openbare weg waaraan het gebouw ligt,…
De ‘Vlaamse’ informatie in de gebouwenpas kan aangevuld worden met informatie van andere overheden of instanties (bv. van de gemeenten).

Voor de eigenaar

De gebouwenpas is in eerste instantie bedoeld voor de houder van een zakelijk recht op een gebouw of grond. Dus voor de (volle of naakte) eigenaar en voor de houder van een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik.

De zakelijkrechthouder kan ook derden machtigen om informatie in de gebouwenpas te raadplegen, bv. een woonwinkel die personen uit kwetsbare doelgroepen bijstaat, een potentiële koper, een makelaar, een notaris, ...

Bij verkoop van het goed gaat de toegang tot de gebouwenpas over op de nieuwe eigenaar.
In het geval er meerdere zakelijkrechthouders zijn, hebben zij elk afzonderlijk recht van toegang tot de gebouwenpas. Zij hoeven elkaar geen goedkeuring te geven.
De zakelijkrechthouders krijgen bij decreet ook de mogelijkheid om de gegevens in de gebouwenpas aan te vullen met eigen informatie in een soort van ‘digitale kluis’. Bv. met bouwplannen of foto’s.
En de informatie uit de gebouwenpas mag – na het verwijderen van de namen – gebruikt worden voor monitoring, evaluatie en onderzoek.

Over naar de Vlaamse regering

De Vlaamse regering krijgt in het decreet de taak toegewezen om te bepalen wie de gegevens van de gebouwenpas moet bijhouden, wie toegang krijgt tot de gegevens, hoe de zakelijkrechthouder of zijn gemachtigde zich kan aanmelden en identificeren, en welke derden de anoniem gemaakte gegevens mogen inkijken.

Het decreet op de gebouwenpas treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 27 december 2018.
Maar zolang de regering geen uitvoeringsbesluit heeft gepubliceerd, bestaat de digitale gebouwenpas enkel virtueel…

Zie ook:
Carine Govaert
  165