Decava: hogere werkgeversbijdragen ontmoedigen vervroegde uittreding (art. 96-98 PW)

Op 1 januari 2016 werden de werkgeversbijdragen op bedrijfstoeslagen en bepaalde aanvullingen op sociale uitkeringen opnieuw verhoogd. Met deze maatregel wil de wetgever de vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt verder ontmoedigen.

De maatregel is van toepassing op:

  • de bedrijfstoeslagen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT);
  • de aanvullende vergoedingen op werkloosheidsuitkeringen in een stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere werknemers (SWAV), buiten het kader van SWT;
  • de aanvullingen op de uitkeringen bij tijdskrediet.

Decava

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) is niet onderworpen aan gewone socialezekerheidsbijdragen. Er gelden specifieke regels die ook worden toegepast bij werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere werknemers (SWAV), vroeger ook wel pseudobrugpensioen of Canada Dry genoemd.

Die zogenaamde Decava-regeling met bijzondere werkgeversbijdragen en persoonlijke inhoudingen is opgenomen in een verzamelwet van 27 december 2006 en in het bijhorend Decava-besluit van 29 maart 2010. De laatste aanpassing dateert van 1 april 2012. Toen werden de regels strenger om vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt te ontmoedigen.

Verder ontmoedigen

Om de vervroegde uittreding verder te ontmoedigen, worden alle percentages van het patronale gedeelte van de bijzondere Decava-bijdragen nu opnieuw verhoogd:

  • met een coëfficiënt van 1.25 voor de profitsector – dat is een verhoging met 25%;
  • met een coëfficiënt van 2.25 voor de non-profitsector – dat is een verhoging met 125%.

Door een grotere factor toe te passen op de bijdragen voor de non-profitsector wil de wetgever het historisch gegroeide verschil tussen beide sectoren gedeeltelijk wegwerken. Er geldt op dit moment immers een afwijkend tarief voor de non-profitsector dat veel lager is dan het tarief voor de profitsector.

Programmawet

De nieuwe programmawet past de verzamelwet van 27 december 2006 aan. Er wordt een nieuw artikel ingevoegd en het Decava-besluit van 29 maart 2010 wordt afgestemd op die nieuwe situatie.

De wetgever stipt aan dat de percentages verhoogd worden voor:

  • de aanvullende vergoedingen voor de eerste keer toegekend vanaf 1 januari 2016 in geval van een tijdskrediet,
  • of naar aanleiding van een opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst, betekend na 10 oktober 2015,
  • of naar aanleiding van elke andere beëindiging van de arbeidsovereenkomst na deze datum.

De percentages worden vermenigvuldigd met een coëfficiënt - 1.25 of 2.25 – en het resultaat wordt afgerond tot op de tweede decimaal, waarbij 0,005 naar boven wordt afgerond.

Let op! De wetgever bepaalt uitdrukkelijk dat de coëfficiënt 1.25 (profitsector) niet van toepassing is op de werklozen met bedrijfstoeslag wanneer de opzegging of verbreking betekend werd in het kader van een erkenning als onderneming in moeilijkheden of herstructurering, voor zover de erkenning, of, voor de ondernemingen in herstructurering, de aankondiging van het collectief ontslag dateert van vóór 11 oktober 2015. De nieuwe regels gelden dus enkel wanneer de erkenning of de aankondiging dateert van na 10 oktober 2015. Let wel, de percentages zijn lager tijdens de erkenningsperiode. Na de erkenningsperiode zijn de gewone verhoogde percentages opnieuw van toepassing.

In de praktijk wordt tijdskrediet al eens oneigenlijk gebruikt om de verhoging van de minimumleeftijd in het ‘normale’ SWT te omzeilen. Daarom heeft de regering er in het verleden ook altijd voor gekozen om de verhogingen ook toe te passen op deze vorm van tijdskrediet. Het gaat om de aanvullende vergoedingen bij een onderbrekingsuitkering in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking. Hier wordt een coëfficiënt van 1.25 toegepast. De bijzondere bijdrage is niet van toepassing op thematische verloven en op 1/5 tijdskrediet.

10 oktober 2015 is de datum van het overleg waarop de beslissing werd genomen. Uit de toelichting bij de wet blijkt dat de wetgever die datum als grensmoment koos om te vermijden dat ondernemingen na de beslissing nog tot collectief ontslag zouden overgaan om te ontkomen aan de verhoogde bijdrage.

Cijfers

Bijzondere werkgeversbijdrage SWT

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslagBijdragepercentage profitsector
125% (min. 50 euro)
≥ 52 jaar 118,75% (min. 50 euro)
≥ 55 jaar 62,50% (min. 50 euro)
≥ 58 jaar 62,50% (min. 50 euro)
≥ 60 jaar31,25% (min. 37,60 euro)

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslag Bijdragepercentage non-profitsector
22,50%
≥ 52 jaar 21,38%
≥ 55 jaar 19,13%
≥ 58 jaar 12,38%
≥ 60 jaar0%

Bijzondere werkgeversbijdrage SWAV

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslag Bijdragepercentage profitsector
125%
≥ 52 jaar 118,75%
≥ 55 jaar 62,50%
≥ 58 jaar 62,50%
≥ 60 jaar48,53%

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslagBijdragepercentage non-profitsector
22,50%
≥ 52 jaar 21,38%
≥ 55 jaar 19,13%
≥ 58 jaar 12,38%
≥ 60 jaar0%

Onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (lagere percentages tijdens de erkenningsperiode)

Leeftijd werkloze met bedrijfstoeslagOnderneming in moeilijkhedenOnderneming in herstructurering
 BijdragepercentageBijdragepercentage
21,88% (min. 8 euro)93,75% (min. 50 euro)
≥ 52 jaar 16,88% (min. 8 euro)75% (min. 50 euro)
≥ 55 jaar 12,50% (min. 8 euro)50% (min. 50 euro)
≥ 58 jaar 8,13% (min. 8 euro)50% (min. 50 euro)
≥ 60 jaar4,38% (min. 6 euro)25% (min. 37,60 euro)

De werkgeversbijdrage die verschuldigd is op de aanvullende vergoeding bij een onderbrekingsuitkering in geval van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking wordt vastgesteld op 48,53%.

Bron:Programmawet (I) van 26 december 2015, BS 30 december 2015 (art. 96-98 PW)
Zie ook: — Koninklijk besluit van 29 maart 2010 tot uitvoering van het hoofdstuk 6 van Titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (1), betreffende de socialezekerheidsbijdragen en de inhoudingen verschuldigd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, op aanvullende vergoedingen bij sommige socialezekerheidsuitkeringen en op invaliditeitsuitkeringen, BS 31 maart 2010— Wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006, BS 28 december 2006 (art. 114 ev.)

Steven Bellemans

Programmawet (I)

Afkondigingsdatum : 26/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 19-01-2016

  200