Crisiscentrum en DG Penitentiaire Inrichtingen als ondersteunende dienst OCAD verplicht om consequent relevante info te bezorgen over terreur en extremisme

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging

Het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken, het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen, de Algemene Administratie van de Thesauri van de FOD Financiën en de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie zijn voortaan verplicht om het OCAD (Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse) alle relevante informatie te bezorgen m.b.t. (mogelijke) terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België. De federale regering heeft deze diensten formeel aangeduid als ‘ondersteunde diensten van het OCAD’.

Gegarandeerde informatiestroom

Al sinds 1 december 2006 maakt het OCAD punctuele en strategische evaluaties over de terroristische en extremistische dreigingen in en tegen België. Niet alleen op basis van informatie die het zelf verzameld, het OCAD steunt ook op de gegevens die worden aangeleverd door de zogenaamde ‘ondersteunende diensten’.

Volgens de wet zijn dit
  • de Staatsveiligheid;
  • de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht;
  • de federale en de lokale politie;
  • de Administratie der Douane en Accijnzen van de FOD Financiën;
  • de Dienst Vreemdelingenzaken;
  • de FOD Mobiliteit en Vervoer; en
  • de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Zij zijn wettelijk verplicht om het OCAD alle mogelijke relevante info waarover ze beschikken mee te delen. En dat binnen de vereiste deadlines: voor info met de vermelding ‘flash’ geldt een maximale termijn van 24 uur, voor ‘dringende’ info is dat 3 dagen, voor ‘routine’gegevens hebben ze 10 dagen de tijd en voor ‘niet dringende info’ 30 dagen. In hoogdringende gevallen moet de info onmiddellijk worden meegedeeld.

Bijkomende ondersteuning

De wetgever heeft bij de oprichting van het OCAD aan de Koning de mogelijkheid gelaten om bijkomende ondersteunende diensten aan te wijzen. De voorbije jaren is echter nooit een aanwijzingsKB verschenen.

Tot nu… De federale regering wil de informatiestroom die er nu al is tussen onder meer het Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken en het OCAD en het DG Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie en het OCAD immers formaliseren. Bovendien wenst ze een consequente communicatie tussen het OCAD en de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid binnen het DG Wetgeving van de FOD Justitie en het OCAD en de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

Ieder van hen wordt daarom officieel aangewezen als ondersteunende dienst van het OCAD. Hierdoor zijn ook zij verplicht om àlle relevante info aan het OCAD mee te delen binnen de wettelijke termijnen en volgens de regels uit het KB van 28 november 2006.

In werking…

Het KB van 17 augustus 2018 treedt in werking op 22 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, BS 12 september 2018.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  206