Covid-19: ‘Vrij verkeer van werknemers’ blijft gelden voor werknemers in cruciale beroepen en seizoenarbeiders

Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19

De Europese Commissie herinnert eraan dat de EU-lidstaten het vrij verkeer van grensarbeiders en gedetacheerde werknemers moeten respecteren als die werknemers een cruciaal beroep uitoefenen. Ook tijdens de coronacrisis.
In haar mededeling heeft de Commissie het ook over de seizoenarbeid.

Grensarbeiders en gedetacheerde werknemers in cruciale beroepen

Het is essentieel dat werknemers die cruciale beroepen uitoefenen, ongehinderd de grenzen kunnen oversteken, aldus de Europese Commissie. Ondanks het coronavirus. En zij somt 17 groepen van beroepen op die zij als essentieel beschouwt.

De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de werknemers in die cruciale beroepen vlot doorgang krijgen aan de grens. Bijvoorbeeld met aparte rijstroken of met specifieke stickers. Het Europese ‘Technisch Comité voor het vrije verkeer van werknemers’ zal zo snel mogelijk best practices oplijsten, die in alle lidstaten uitgerold kunnen worden.

De gezondheidscontroles van de grensarbeiders en gedetacheerde werknemers vinden onder dezelfde voorwaarden plaats als bij de eigen onderdanen die eenzelfde functie uitoefenen. Het controleren kan vóór of ná de grens gebeuren, maar de werknemers hoeven daarvoor hun voertuig niet te verlaten. De buurstaten moeten bovendien afspraken maken, zodat de gezondheidschecks maar aan één kant van de grens uitgevoerd worden.
Blijkt een werknemer toch koorts te hebben, dan heeft hij recht op gezondheidszorg in de lidstaat waar hij zich op dat moment bevindt. En dit onder dezelfde voorwaarden als de eigen onderdanen.

Al deze maatregelen gelden ook de zelfstandigen die een cruciaal beroep uitoefenen, en voor de grensarbeiders en gedetacheerde werknemers die op doorreis zijn naar een andere EU-lidstaat.

Seizoenarbeiders

Seizoenarbeid is in veel lidstaten essentieel voor de landbouwsector en de voedselbevoorrading. Seizoenarbeiders zijn dikwijls cruciaal voor het oogsten, planten of verzorgen van gewassen. De Commissie verwacht dan ook dat de lidstaten deze seizoenarbeiders op dezelfde wijze behandelen als de werknemers in cruciale beroepen: zij moeten toestaan dat deze werknemers de grenzen blijven oversteken om in een andere lidstaat te gaan werken.

Op voorwaarde dat de werkzaamheden die de seizoenarbeiders gaan uitoefenen, nog altijd toegelaten zijn in de lidstaat van bestemming. De Commissie maant de lidstaten dan ook aan om informatie over hun verschillende behoeften op het vlak van arbeidskrachten te delen via het Technisch Comité voor het vrije verkeer van werknemers.

Zie ook:
Carine Govaert
  284