Covid-19: Vlaanderen verlengt en versoepelt coronahandelshuurlening

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en 4 van en tot invoeging van artikel 4/1 in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 over de handelshuurlening en van artikel 1 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 over het Vlaams Beschermingsmechanisme ter

Zelfstandigen en vennootschappen met een vestigingsplaats in het Vlaamse gewest die moeten sluiten door de coronamaatregelen van de federale regering, kunnen een handelshuurlening aangaan bij de Vlaamse overheid tegen een rentevoet van 2%. De Vlaamse regering verlengt dat steunregime van 2 tot 4 maanden, trekt de maxima op en geeft ook starters toegang.

Maximum 60.000 euro

Voor de verhuurder verandert er niets: hij moet nog steeds 1 à 2 maanden huur kwijtschelden. Lasten inbegrepen. In ruil is hij er zeker van dat de huur de eerstkomende maanden op tijd betaald wordt.

De huurder zal een handelshuurlening kunnen aangaan voor maximum 4 maanden, i.p.v. maximum 2 maanden. En dit voor een totaalbedrag van ten hoogste 60.000 euro per pand en maximum 150.000 euro per onderneming, voor meerdere panden samen. Momenteel bestaat er alleen een plafond voor alle panden samen, en dat is dan ook nog eens beperkt tot 35.000 euro.

Zowel onder het oude, als onder het nieuwe regime betaalt de huurder het voorgeschoten bedrag gespreid terug, vanaf de 7e maand na toekenning van de lening. Na 2 jaar moet de lening volledig terugbetaald zijn.

Tweede huurlening?

Huurders die al een handelshuurlening kregen, kunnen een nieuwe handelshuurlening aangaan, zonder dat de verhuurder opnieuw een maand huur moet kwijtschelden. Op voorwaarde dat beide leningen samen niet boven de maxima uitkomen.

Er komt echter één beperking bij: PMV/z-leningen kent geen handelshuurlening meer toe aan ondernemingen die al een achtergestelde coronalening kregen.

Oud en nieuw regime

Opgelet! Je kan de nieuwe handelshuurlening maar aanvragen vanaf 4 januari 2021. Tot zolang gelden de huidige maxima.

De nieuwe handelshuurlening kan je, net als nu, aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, dat optreedt als tussenpersoon tussen de huurder en verhuurder enerzijds, en PMV/z-leningen anderzijds.

Alle aanvragen moeten ten laatste op 1 maart 2021 binnen zijn.

Ook voor starters

Tot nu konden alleen ondernemingen die op 12 maart 2020 al opgericht waren en die recht hadden op een Vlaamse sluitingspremie, de handelshuurlening aanvragen. Maar de Vlaamse regering stelt het nieuwe regime ook open voor ondernemingen die na 12 maart 2020 opgericht werden of nog opgericht worden. Op voorwaarde dat die ondernemingen recht zouden hebben op de sluitingspremie als zij vóór die datum waren opgericht.

Naast deze ondernemingen is er nog een bijzondere groep van huurders die recht heeft op de handelshuurlening. Dat zijn de zelfstandigen en ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit wordt opgelijst in bijlage bij het handelshuurbesluit. Maar dat regime wijzigt niet.

In werking op: 4 januari 2021.

Zie ook:
Carine Govaert
  114