Covid-19: Vlaamse Regering regelt uitwisseling en bewaring van persoonsgegevens bij contactonderzoek

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19

Een van de essentiële maatregelen om een verdere verspreiding van Covid-19 tegen te gaan is het uitvoeren van een contactonderzoek. Personen die in contact kwamen met (vermoedelijk) besmette personen moeten zo snel mogelijk opgespoord worden zodat ze aanbevelingen kunnen krijgen om te voorkomen dat zij op hun beurt anderen gaat besmetten.

De federale regering richtte daarvoor een Covid-19-databank op bij Sciensano, het federaal wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid. Maar de eigenlijke organisatie van het contactonderzoek of de contact tracing is in handen van de gewesten.

Volgens het decreet van 8 mei 2020 mag de Vlaamse regering voor de organisatie van het contactonderzoek een beroep doen op externe partners. Dat decreet bevat ook al minimale regels ter bescherming van de privacy bij contactonderzoek.

De Vlaamse regering regelt nu via haar uitvoeringsbesluit van 8 mei 2020 de organisatie van het samenwerkingsverband van externe partners, de meldingsplicht, de persoonsgegevens die bij het contactonderzoek uitgewisseld worden en de bewaartermijn van deze gegevens.

Aansturing en samenstelling samenwerkingsverband

Om de verspreiding van het besmettelijke Covid-19-virus tegen te gaan, mag de Vlaamse regering een samenwerkingsverband van externe partners belasten met de opsporing en de begeleiding van de personen met een bevestigde of vermoedelijke Covid-19-diagnose, én van de personen die mogelijks een risicodragend contact hebben gehad met die besmette of vermoedelijk besmette personen.

Dat samenwerkingsverband wordt aangestuurd door het agentschap Zorg en Gezondheid.
Het samenwerkingsverband bestaat uit call center medewerkers, call center supervisoren, field agents en field agent supervisoren. Het agentschap Zorg en Gezondheid legt hun functiebeschrijvingen vast.

Melding en uitwisseling persoonsgegevens

Het agentschap Zorg en Gezondheid is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens. Het agentschap sluit een verwerkingsovereenkomst met het samenwerkingsverband (conform art. 28, lid 3, GDPR-verordening).

De persoonsgegevens van de personen, waarvan de arts een vermoeden heeft van infectie of voor wie een medische test werd voorgeschreven of die een test hebben ondergaan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19, die door de personen en instantie op wie de meldingsplicht rust (artsen, ziekenhuizen, laboratoria en het contactcentrum) gemeld worden, en opgeslagen worden in de Covid-19-databank bij Sciensano zijn:
 • het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • de naam en de voornaam;
 • het geslacht;
 • de geboortedatum en in voorkomend geval de overlijdensdatum;
 • het adres;
 • het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van een test;
 • het RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test;
 • de contactinformatie, nl. het telefoonnummer van de betrokkene en van de persoon die in geval van nood gecontacteerd moet worden;
 • de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt;
 • het al dan niet uitoefenen van het beroep van zorgverlener.

Als de melding een gehospitaliseerde patiënt betreft met een bevestigde diagnose van het coronavirus Covid-19, worden aan de dadatabank van Sciensano volgende persoonsgegevens meegedeeld:
 • het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • het geslacht;
 • het adres;
 • het type, de datum, het staalnummer en het resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van een test;
 • de ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en locatiegegevens van het ziekenhuis;
 • de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt;
 • het resultaat van de CT-scan;
 • de contactinformatie namelijk het telefoonnummer van de betrokkene, en van de persoon die in geval van nood gecontacteerd moet worden;
 • het al dan niet uitoefenen van het beroep van zorgverlener.

Het samenwerkingsverband deelt van de personen waarmee de personen of de patiënt in contact is geweest, de volgende persoonsgegevens mee:
 • het identificatienummer van het Rijksregister of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
 • de naam en de voornaam;
 • het geslacht;
 • de overlijdensdatum;
 • de postcode van de woonplaats;
 • het telefoonnummer;
 • hoog/laag risico;
 • de link tussen de patiënt en de personen waarmee hij in contact is geweest.

De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt alleen in het kader van het contactonderzoek (doelstellingen vermeld in art. 3, tweede lid, 1° tot 4° van het decreet van 8 mei 2020).

De persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor statistische of beleidsondersteunende doeleinden voor zover ze geanonimiseerd zijn.

Bewaring persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het contactonderzoek (doeleinden vermeld in artikel 3, tweede lid van het decreet van 8 mei 2020) en maximaal tot 9 juni 2020.

In werking

Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 is van toepassing van 8 mei 2020 tot en met 4 juni 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van Covid-19, BS 20 mei 2020.
Zie ook:
Decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van Covid-19, BS 8 mei 2020.
Koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19, BS 4 mei 2020.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  505